GIT News

1
พฤษภาคม 2556

GIT ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พรสวาท วัฒนกูล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันคนปัจจุบัน

นางวิลาวัณย์ อติชาติ มอบดอกไม้แสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.พรสวาท วัฒนากูล ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยมีรองผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้าส่วนงานต่างๆ ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)