GIT News

26
เมษายน 2556

เทคนิคภูมิปัญญาไทย..สู่การออกแบบเครื่องประดับแนวใหม่

นางวิลาวัณย์ อติชาติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ให้เกียรติต้อนรับผู้เข้าร่วมการสัมมนา “เทคนิคภูมิปัญญาไทย สู่การออกแบบเครื่องประดับแนวใหม่” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการผู้ที่สนใจในการออกแบบได้มารับฟังประสบการณ์ตรง และแนวคิดการออกแบบเทคนิคการสร้างมูลค่าให้กับเครื่องประดับ รวมทั้งการสร้างอัตลักษณ์งานเครื่องรปะดับจากศิลปะวัฒนธรรมไทย โดยมี อาจารย์ชยวัธณ์ อึ้งรังษีโสภณ นักวิชาการและอาจารย์ประจำภาควิชา ช่างทองหลวง เป็นผู้บรรยาย พร้อมทั้งนำตัวอย่างงานออกแบบสมัยใหม่มาจัดแสดงให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้ชมอีกด้วย เมื่อวันที่ 26 เมษายน ที่ผ่านมา