GIT News

25 - 26
เมษายน 2556

โครงการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย ปี 2557-2560 จังหวัดเชียงใหม่

ในวันที่ 25-26 เมษายน 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ร่วมกับ รศ. (พิเศษ) ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ใน “โครงการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย ปี 2557 - 2560” รวมทั้งได้เยี่ยมชมหัตถกรรมเครื่องเงินบ้านกาด “อัญชลีเครื่องเงิน” ซึ่งเป็นธุรกิจทำเครื่องประดับเงิน 99.99% ที่ได้รับรางวัล OTOP 4 ดาว ปี 2552 , 2553 และ 2555 นอกจากนี้ได้ศึกษาดูงานชุมชนหัตถกรรมเครื่องเงินย่านวัวลาย วัดศรีสุพรรณ จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์ร่วมสมัยทั้งเครื่องประดับเงินและเครื่องเงินใช้ตกแต่งบ้าน