GIT News

29
มีนาคม 2556

GIT เปิดตัวบริการตรวจสอบและออกใบรับรองอัญมณีและเครื่องประดับมรดก เพิ่มความมั่นใจในการส่งต่อความมั่นคั่งและมั่นคงจากรุ่นสู่รุ่น

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการอบรมหลักสูตร “การเลือกซื้ออัญมณีและเครื่องประดับ” เพื่อตอกย้ำ ความเป็นเลิศของสถาบันด้านการฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพบุคลากรในแวดวงอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ให้สามารถเลือก ซื้ออัญมณีและเครื่องประดับด้วยความมั่นใจมากยิ่งขึ้น ที่ผ่านมาสถาบันได้พัฒนาหลักสูตรที่มีความแตกต่างหลากหลายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งด้าน อัญมณีศาสตร์ ด้านการออกแบบเครื่องประดับ และธุรกิจการตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการ และ พัฒนาศักยภาพด้านองค์ความรู้ในเรื่องอัญมณีและ เครื่องประดับให้ผู้สนใจได้มีโอกาสเลือกศึกษาหาความรู้อย่างเปิดกว้างและครอบคลุมทุกด้าน ตามนโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งสถาบัน ได้คัดสรรบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ และทรงคุณวุฒิเป็นผู้บรรยายโดยมีเนื้อหาที่ครอบคลุม เกี่ยวกับอัญมณีที่สำคัญในตลาดโลก และการแยกแยะอัญมณีแท้–เทียม ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบอัญมณีและเครื่องประดับ ที่ต้องการศึกษาความรู้ทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับขั้นพื้นฐาน เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการเลือกซื้อ

สำหรับหลักสูตร “การเลือกซื้ออัญมณีและเครื่องประดับ” สถาบันได้รับเกียรติจาก นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมเป็นประธานในพิธี โดยมี นางวิลาวัณย์ อติชาติ ผู้อำนวยการสถาบันให้การต้อนรับ พร้อมด้วย นายแพทย์เรวัต วิศรุตเวช ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่า การกระทรวงพาณิชย์ นายดิฐ อัศวพลังพรหม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ฝนทิพย์ วัชระตระกูล นักแสดงสาวมากความสามารถ ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ถนนสีลม