GIT News

25
มีนาคม 2556

GIT ร่วมเตรียมความพร้อม และพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยในตลาด AEC

นางวิลาวัณย์ อติชาติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ได้ให้เกียรติ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยในตลาด AEC” เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ SMEs ไทยในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุน จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ณ ห้องแซฟไฟร์ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 25 มีนาคม ที่ผ่านมา