GIT News

18
กุมภาพันธ์ 2556

รอบรู้ เรื่องทับทิม กับ GIT

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดอบรมหลักสูตร Up to date...RUBY The King of Gemstones วิทยากรบรรยายโดย อาจารย์จิระพฤทธิ์ จักรวาลวิบูลย์ นักวิชาการอัญมณีห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณี ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 3 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ สีลม

ซึ่งการอบรมในครั้งนี้สถาบันให้ความรู้เกี่ยวกับทับทิมตั้งแต่ต้นกำเนิด คุณสมบัติรวมถึงมลทินต่างๆ ที่อยู่ในทับทิม ทั้งทับทิมธรรมชาติ ทับทิมสังเคราะห์และอัญมณีเลียนแบบทับทิม พร้อมสาธิตตัวอย่างทับทิมเพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้เข้าอบรมทุกท่าน ที่จะสามารถนำความรู้เรื่องทับทิมไปใช้ในการเลือกซื้อหรือทำการค้าขายในชีวิตประจำวัน อีกด้วย