GIT News

13
กุมภาพันธ์ 2556

GIT จับมือกับพันธมิตร พัฒนาคักยภาพผู้ประกอบธุรกิจไทยก้าวสู่สากล

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐในสังกัดกระทรวงพาณิชย์และสถาบันการศึกษา จำนวน 8 หน่วยงาน ได้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ ระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยนเรศวร และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี นางวิลาวัณย์ อติชาติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ และตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมลงนาม ณ ศูนยน์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า