GIT News

30
มกราคม 2556

GIT ต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงราย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 147 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ในส่วนของห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ ห้องปฏิบัติการตรวจสอบโลหะมีค่า พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ รวมถึงห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับ เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ให้นักเรียน และเพิ่มพูนความรู้ทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับ จนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเยี่ยมชมไปพัฒนาตนเองสู่วิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์ต่อไป