GIT News

24
มกราคม 2556

GIT ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556 นางวิลาวัณย์ อติชาติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ให้เกียรติต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา นักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาที่ 4-6 จำนวน 96 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับอย่างครบวงจร ซึ่งสถาบัน มุ่งหวังให้พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับแห่งนี้ เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง สืบไป