สถานที่ติดต่อ
ศูนย์ฝึกอบรม
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี
และเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0 2634 4999 ต่อ 306
โทรสาร 0 2634 4999 ต่อ 304
อีเมลวัน - เวลาติดต่อเจ้าหน้าที่
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น.
เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์
และวันหยุดตามประกาศของสถาบัน

ตารางราคาหลักสูตรฝึกอบรม
แบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
สมัครหลักสูตรออนไลน์

หลักสูตรการตรวจสอบและประเมินคุณภาพเพชร
(DGC - Diamond Identification and Grading Course)

Gemology Class

หลักสูตรนี้มีเนื้อหาที่ครอบคลุมทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติในการแยกแยะเพชรแท้ และอัญมณีเลียนแบบเพชร การพิจารณาและการประเมินคุณภาพเพชร รวมถึงการประเมินราคาเพชรและด้านการตลาด โดยผู้เรียนสามารถใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น Microscope และ Loupe ในการพิจารณาและจัดระดับคุณภาพเพชรได้ จึงเหมาะสำหรับ ผู้ประกอบการชาวไทย ไม่ว่าจะเป็น เจ้าของบริษัท ผู้ส่งออก นักออกแบบ และนักการขาย ทั้งนี้การได้เรียนหลักสูตร การเรียนรู้ และประเมินคุณภาพเพชรจะช่วยผู้ที่รักชอบเครื่องประดับเพชรและผู้สนใจทั่วไปสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเสริมสร้างความมั่นใจในการตัดสินใจซื้อเพชรอีกด้วย ส่วนผู้ที่สนใจ หางานทางสายนี้ก็สามารถใช้เป็นความรู้พื้นฐานก่อนทำงานจริงได้อีกด้วย

ระยะเวลาอบรม

60 ชั่วโมง

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
  1. เป็นผู้ประกอบการธุรกิจอัญมณี หรือผู้สนใจทั่วไป และไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อน
  2. สามารถอ่านและเข้าใจภาษาอังกฤษได้พอใช้
เนื้อหาหลักสูตร
  1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเพชร เช่น ประวัติศาสตร์, แหล่งกำเนิด และสมบัติ เป็นต้น
  2. วิธีการตรวจวิเคราะห์แยกระหว่างเพชรแท้ และเพชรเลียนแบบ
  3. หลักการประเมินคุณภาพเพชร (4C)
  4. การปรับปรุงคุณภาพเพชร
  5. ขั้นตอนและกลไกทางตลาด
  6. หลักการประเมินราคา
อุปกรณ์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
  1. หนังสือประกอบการเรียนภาคทฤษฏี 1 เล่ม และคู่มือภาคปฎิบัติ 1 ชุด
  2. กระเป๋าใส่อุปกรณ์ตรวจสอบพื้นฐาน ภายในบรรจุ 10X Loupe, Pen light, Tweezer และผ้าทำความสะอาดเพชร - พลอย
ประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรการตรวจสอบและประเมินคุณภาพเพชร (Diamond Identification and Grading Certificate)

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ท่านละ 34,900 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม 140, 140/1-3, 140/5 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

การสมัครฝึกอบรม

ท่านสามารถพิมพ์ใบสมัครโดยการคลิกที่หัวข้อ "ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ" และสั่งพิมพ์โดยใช้คำสั่งพิมพ์ในโปรแกรม Acobat Reader แล้วส่งกลับมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ พร้อมหลักฐานการชำระเงิน หรือสมัครด้วยตนเองที่สถาบัน ฯ ชั้น 3

- - ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ - -

สำหรับท่านที่ต้องการสมัครสมาชิกของสถาบัน สามารถดูรายละเอียดได้ที่หน้า "การสมัครสมาชิกและสิทธิพิเศษ"