สถานที่ติดต่อ
ศูนย์ฝึกอบรม
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี
และเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0 2634 4999 ต่อ 306
โทรสาร 0 2634 4999 ต่อ 304
อีเมลวัน - เวลาติดต่อเจ้าหน้าที่
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น.
เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์
และวันหยุดตามประกาศของสถาบัน

ตารางราคาหลักสูตรฝึกอบรม
แบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
สมัครหลักสูตรออนไลน์

งานประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 6
Jewelry design inspired by Thumbelina the Fairy tale

GIT เป็นสถาบันหลักในการพัฒนา, ส่งเสริม และสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้สามารถแข่งขันได้ ในตลาดโลก โดยมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และรับรองคุณภาพสินค้าอัญมณี เครื่องประดับและโลหะมีค่า การทำวิจัยและพัฒนาอย่างครบวงจร ตลอดจนการจัดทำฐานข้อมูลด้านการตลาดอัญมณีและเครื่องประดับเพื่อเผยแพร่แก่ ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย ให้มีความเข้มแข็งเพื่อเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศให้ยิ่งใหญ่ในเวทีการค้าโลกได้อย่างยั่งยืน

การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ผ่านการออกแบบ ถือเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จของธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับที่นับวันจะทวี ความสำคัญมากขึ้น GIT จึงเปิดโอกาสให้นักออกแบบรุ่นใหม่ได้แสดงพลังความคิดสร้างสรรค์ ด้วยการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนหลักสูตรออกแบบเครื่องประดับ ติดต่อกันมาเป็นปีที่ 8 ควบคู่กับโครงการประกวดออกแบบเครื่องประดับต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 6 ซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ "Jewelry design inspired by Thumbelina the Fairy tale" ซึ่ง Thumbelina คือ สาวน้อยตัวเล็ก ๆ ที่เกิดจากดอกทิวลิป และได้ถูกลักพาตัวออกไปจากบ้าน และได้มีการผจญภัยอันหน้าตื่นเต้น เป็นเสมือนสีสันของเรื่อง ด้วยเหตุนี้จึงได้นำมาเป็นแนวคิดในการออกแบบเครื่องประดับและที่สำคัญยังตรงกับ เทรนด์ของปีนี้และปีหน้า ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุนเยาวชนและนักออกแบบรุ่นใหม่ ให้มีเวทีในการก้าวผ่านกรอบทางความคิดสู่สิ่งใหม่ๆ อีกทั้งเป็น การแลกเปลี่ยนทัศนคติและมุมมองของนักออกแบบไทยและต่างชาติ ซึ่งนับเป็นการกระตุ้นให้นักออกแบบไทยกล้าแสดงออกอย่างท้าทายมากขึ้น

การประกวดออกแบบเครื่องประดับครั้งที่ 6 นี้มีนักออกแบบจากในประเทศ และประเทศใกล้เคียง เช่น มาเลเซีย, สิงคโปร์ และฮ่องกง เป็นต้น ส่งผลงานรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 540 แบบวาด โดยแบ่งเป็นประเภท นิสิต - นักศึกษา จำนวน 387 แบบวาด และประเภทบุคคลทั่วไป จำนวน 153 แบบวาด และจากการตัดสินรอบคัดเลือกแบบวาดไปเมื่อวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ทำ การคัดเลือกผลงานจากผู้ส่งประกวดทั้ง 2 ประเภท รวมทั้งสิ้น 30 แบบวาด ซึ่งแบบที่ได้รับคัดเลือกนี้ได้ถูกนำมาจัดแสดงร่วมกับผลงานการออกแบบ ของนักเรียนหลักสูตรออกแบบเครื่องประดับของสถาบัน ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ร่วมกันคัดเลือกผลงานชิ้นโดดเด่นที่ผ่านรอบแรกจาก 30 แบบวาด ดังกล่าวให้เหลือเพียง 6 แบบวาด ซึ่งนำมาผลิตเป็นเครื่องประดับจริง โดยหนึ่งในนั้นเป็นของผู้เข้าประกวดจากประเทศมาเลเซีย นอกจากนี้ GIT ยังมีรางวัลพิเศษอีก 1 รางวัล คือ Popular Design Award โดยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจร่วมโหวตแบบวาดที่ชื่นชอบจาก 30 แบบวาดข้างต้นผ่านเว็บไซต์ของสถาบัน ซึ่งมีจำนวนผู้ร่วมสนุกโหวตมากถึง 1,600 คน

ในงานตัดสินรอบชิงชนะเลิศในวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากทั้งจาก ผู้ประกอบการ และนักออกแบบ รวมถึงผู้สนใจทั่วไป อนึ่งทางสถาบันได้เรียนเชิญ คุณศิริพล ยอดเมืองเจริญ ประธานกรรมการ บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิดงานตัดสินครั้งนี้

   
   

สำหรับผลการตัดสินสรุปได้ ดังต่อไปนี้
ผู้ที่ได้รับรางวัลประเภทนักเรียน นิสิต-นักศึกษา ได้แก่
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลมูลค่า $ 3,000 USD
จากมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
ได้แก่ นางสาวภัทริยา เพ็ญธัญกิจ
ชื่อผลงาน: เดียวดาย

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัลมูลค่า $ 1,500 USD
จากโรงเรียนหอวัง
ได้แก่ นางสาวบุญสิตา โศภาคนี
ชื่อผลงาน: The Prison of Agony

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัลมูลค่า $ 1,000 USD
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ได้แก่ นายธนิพล บุษยะกนิษฐ์
ชื่อผลงาน: Maya
ผู้ที่ได้รับรางวัลประเภทบุคคลทั่วไป ได้แก่
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลมูลค่า $ 3,000 USD
จาก Chin Jewellery Sdn. Bhd. (ประเทศมาเลเซีย)
ได้แก่ Ms. Winnie Wong King Ming
ชื่อผลงาน: Delightful Adventure

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัลมูลค่า $ 1,500 USD
จาก Freelance
ได้แก่ นางสาวฐิตวดี เทศะศิลป์
ชื่อผลงาน: Small World

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัลมูลค่า $ 1,000 USD
จาก บริษัท ญาคุณิฎฐ์ จำกัด
ได้แก่ นายนพ สิงห์โตเพ็ชร
ชื่อผลงาน: Realm of Fairy
   

บรรยากาศการเดินแฟชั่นโชว์ผลงานของนักเรียนหลักสูตรออกแบบเครื่องประดับของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

   
   
   
   
   
   

ผลงานเครื่องประดับของผู้เข้าประกวด
ประเภทนักเรียน นิสิต-นักศึกษา
(รางวัลชนะเลิศ, รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1, รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ตามลำดับ)
      

ประเภทบุคคลทั่วไป
(รางวัลชนะเลิศ, รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1, รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ตามลำดับ)

      

นอกจากนี้ยังมีอีก 1 รางวัลพิเศษ ซึ่งได้รับเงินรางวัล $ 1,000 USD คือ รางวัลแบบวาดขวัญใจมหาชน หรือ Popular Design Award 2012 ซึ่งเป็นการให้ชาวไทยและต่างชาติร่วมสนุกโหวตผลงานที่ชื่นชอบทาง www.git.or.th ซึ่งมีจำนวนผู้ร่วมโหวตเป็นจำนวนถึง 1,600 คน และผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด ได้แก่ นายศิริศักดิ์ ดอนเตาเหล็ก จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กับชื่อผลงาน "The Thumbelina" และผู้ร่วมสนุกในการโหวตรางวัล Popular Design ที่ได้รับรางวัลเครื่องประดับจี้ทองคำ จากห้างเพชรหลีเสง ได้แก่ นางสาวศิดาลัย ฆโนทัย

   

นอกจากบรรยากาศในการประกวดรอบชิงชนะเลิศนี้แล้ว ยังมีโซนนิทรรศการซึ่งจัดแสดงแบบวาด ทั้งผลงานการออกแบบเครื่องประดับ ของผู้เข้าอบรมในหลักสูตรออกแบบเครื่องประดับจากสถาบัน จำนวน 30 ผลงาน และผลงานออกแบบเครื่องประดับของผู้ร่วม ส่งผลงานเข้าประกวดอีกจำนวน 30 ผลงาน กิจกรรมแสดงดนตรี Harp’s Music, Statue Busker และการตอบคำถาม ชิงรางวัลตลอดทั้งงาน

   
      

สถาบันขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนโครงการ ได้แก่ บริษัท บิวตี้เจมส์ แฟคตอรี่ จำกัด, บริษัท มาร์เวล จิวเวลรี่ จำกัด, บริษัท ซีแฟค จำกัด, บริษัท ญาคุณิฎฐ์ จำกัด, บริษัท เบนสัน จิวเวลรี่ จำกัด, ห้างเพชรหลีเสง, บริษัท ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด