สถานที่ติดต่อ
ศูนย์ฝึกอบรม
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี
และเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0 2634 4999 ต่อ 306
โทรสาร 0 2634 4999 ต่อ 304
อีเมลวัน - เวลาติดต่อเจ้าหน้าที่
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น.
เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์
และวันหยุดตามประกาศของสถาบัน

ตารางราคาหลักสูตรฝึกอบรม
แบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
สมัครหลักสูตรออนไลน์

งานประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 3
Thai Explosion - Passion of Thai Design

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดโครงการประกวดออกแบบเครื่องประดับครั้งที่ 3 "GIT Gem and Jewelry Design Award 2009" ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 เพื่อเฟ้นหานักออกแบบเครื่องประดับหน้าใหม่ และเป็นเวทีให้นักออกแบบได้แสดงความสามารถสู่สาธารณชน โดยปีนี้ สถาบันได้จัดโครงการภายใต้หัวข้อ Thai Explosion - Passion of Thai Design เพื่อมุ่งหวังที่จะกระตุ้นอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้มีการออกแบบที่โดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ด้วยการนำศิลปะ และวัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนียม และประเพณีอันดีงามของชนชาวไทย มาประยุกต์ใช้กับงานออกแบบเครื่องประดับ โดยในการประกวด ครั้งนี้ได้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภท นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประเภทประชาชนทั่วไป ซึ่งมีผลงานส่งเข้าร่วมประกวดทั้งหมดรวม 282 แบบวาด และผ่านการคัดเลือกจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสิ้นจำนวน 20 แบบวาด (ประเภทละ 10 แบบวาด) และทำการคัดเลือกอีกครั้งให้เหลือเพียง 6 แบบวาดที่ได้รับคะแนนสูงสุดที่ได้ขึ้นชิ้นงานที่เป็น ตัวเรือนเครื่องประดับ เพื่อนำมาตัดสินผู้ชนะเลิศซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 18 ธันวาคม 2552 ณ ลานแฟชั่นแกลอรี่ 1 ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

   

การตัดสินในรอบชิงชนะเลิศในวันดังกล่าว สถาบันได้รับเกียรติจาก นายปรีชา ผ่องเจริญกุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงพาณิชย์เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ประธานคณะกรรมการสถาบันสถาบัน โดยมีนางวิลาวัณย์ อติชาติ ผู้อำนวยการสถาบันให้การต้อนรับ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านอัญมณีและเครื่องประดับ และด้านการออกแบบ อาทิเช่น นายบุญกิต จิตงามปลั่ง นางสุวลักษณ์ มหันตคุณ นายสุริยน ศรีอรทัยกุล นางสุพัตรา ศรีสุข นางมาศา มาลากุล ณ อยุธยา ให้เกียรติเป็นกรรมการตัดสินในครั้งนี้

สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้แก่ นายธีรวัฒน์ อภิวัฒโนดม นักศึกษาจาก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในชื่อผลงาน "Paddy" เปลือกข้าว รากเหง้าชาวไทย ด้วยแรงบันดาลใจมาจากข้าวเปลือก ซึ่งสื่อถึงวัฒนธรรมการเกษตรที่เป็นรากเหง้าของคนไทย มาผสมผสานกับ เครื่องจักรสาน โดยการนำเส้นสายหลายๆ เส้นมารวมกันในรูปทรงของข้าวเปลือก และเลือกใช้สีทองของทองเหลือง เพื่อสื่อถึงความเป็นข้าวสีทองของคนไทย ซึ่งนอกจากได้รับรางวัลชนะเลิศแล้ว ยังคว้ารางวัล Popular Design Award อีกด้วย

   

ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผลงานที่ชนะเลิศการประกวด

และรางวัลผู้ชนะเลิศ ประเภทประชาชนทั่วไป ได้แก่ นายณรงค์ รองเมือง กับผลงานที่ชื่อว่า "The Memory of my Grand Mother" ด้วยแรงบันดาลใจจากคุณยาย และความที่เกิดและเติบโตในต่างจังหวัด ทำให้ผูกพันกับวิถีชีวิต ความเป็นไทยมาโดยตลอด ทำให้หยิบยกเรื่องใกล้ตัวในชีวิตประจำวันมาสร้างสรรค์ผลงานอย่างงดงาม ด้วยการนำลวดลาย ของเครื่องจักรสานและเครื่องนุ่งห่มของหญิงไทยสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบเครื่องประดับครั้งนี้


ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทบุคคลทั่วไป และผลงานที่ชนะเลิศการประกวด

นอกจากบรรยากาศในงานประกวดรอบตัดสินชิงชนะเลิศนี้ สถาบันยังได้จัดงานแสดงผลงานนิทรรศการออกแบบ เครื่องประดับ ระหว่างวันที่ 16 – 19 ธันวาคม 2552 อีกด้วย โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้รับชมผลงานผู้ที่ผ่านเข้ารอบ การประกวดครั้งนี้ และผลงานของนักเรียนที่เข้าอบรมหลักสูตรการออกแบบเครื่องประดับกับทางสถาบัน พร้อมกับร่วมสนุก โหวตรางวัลพิเศษ Popular Design Award แก่แบบวาดที่ชื่นชอบที่สุด ซึ่งผู้ที่ร่วมสนุกจะได้รับรางวัลจี้แพลทินัม ประดับพลอยแท้จากห้างเพชรหลีเสง และผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลพิเศษนี้ก็คือ นายภานุรุจ เกตุกลิ่นหอม

      

บรรยากาศการจัดแสดงผลงานนิทรรศการออกแบบเครื่องประดับ ระหว่างวันที่ 16 - 19 ธันวาคม 2552

   
   

ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมภายในงานประกาศผลฯ
และงานแสดงนิทรรศการออกแบบเครื่องประดับของสถาบัน