สถานที่ติดต่อ
ศูนย์ฝึกอบรม
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี
และเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0 2634 4999 ต่อ 306
โทรสาร 0 2634 4999 ต่อ 304
อีเมลวัน - เวลาติดต่อเจ้าหน้าที่
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.
เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์
และวันหยุดตามประกาศของสถาบัน

ตารางราคาหลักสูตรฝึกอบรม
แบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
สมัครหลักสูตรออนไลน์

ผู้สนับสนุน

ผู้สนับสนุนงานประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 10 "Perfect Ten; Playful & Luxurious Designs"

ผู้สนับสนุนงานประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 9 "Kaleidoscopic: Design Illusions behind the Lens"

ผู้สนับสนุนงานประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 8 "Battle of Colors; The Design Your Eyes Can’t Ignore"

ผู้สนับสนุนงานประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 7 "Jewelry design inspired by Cubism"

ผู้สนับสนุนงานประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 6 "Jewelry design inspired by Thumbelina the Fairy tale"


ผู้สนับสนุนงานประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 5 "The Mega Project - Jewelry Design by Architectural Concept"


ผู้สนับสนุนงานประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 4 "Thai Force of Nature - The Impressionable Design for Change"


ผู้สนับสนุนงานประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 2 "La Dolce Vita "


ผู้สนับสนุนงานประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 1 "Rhythm & Colours"