สถานที่ติดต่อ
ศูนย์ฝึกอบรม
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี
และเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0 2634 4999 ต่อ 306
โทรสาร 0 2634 4999 ต่อ 304
อีเมลวัน - เวลาติดต่อเจ้าหน้าที่
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น.
เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์
และวันหยุดตามประกาศของสถาบัน

ตารางราคาหลักสูตรฝึกอบรม
แบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
สมัครหลักสูตรออนไลน์

หลักสูตรนักออกแบบเครื่องประดับเชิงสร้างสรรค์
(Creative Jewelry Designer)

Gemology Class

การออกแบบเครื่องประดับมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการทำการค้าในยุคปัจจุบัน การออกแบบที่ดีจะต้องตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า นอกจากจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเครื่องประดับแล้ว ยังจะต้องสร้างความแตกต่าง และแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ตนเอง เพื่อยกระดับศักยภาพของแบรนด์ให้สามารถแข่งขันในตลาด ซึ่งการที่จะช่วยสร้าง Brand Identity และเป็นนักออกแบบอย่างมืออาชีพได้นั้น จำเป็นต้องเรียนรู้ในหลายๆ ด้าน

GIT จึงต้องการสร้างและพัฒนานักออกแบบเครื่องประดับเชิงสร้างสรรค์ (Creative Jewelry Designer) ตอบโจทย์ "ออกแบบเครื่องประดับอย่างไรให้ขายได้และโดนใจตลาด" โดยต้องเริ่มต้นจากการเรียนรู้ที่จะเป็นนักออกแบบเครื่องประดับอย่างแท้จริง เข้าใจความต้องการของลูกค้า วัสดุต่างๆ ทฤษฎีการผลิตเครื่องประดับ หัวใจสำคัญของการเขียนแบบออกมาจากสิ่งที่เราจิตนาการ และการพัฒนาแบบให้เป็นคอลเลคชั่นของตนเอง อีกทั้งต้องมีอัตลักษณ์เฉพาะตัวที่ รวมถึงการสร้าง Story สินค้า เพื่อให้สามารถดึงดูดลูกค้า

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการฯ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ให้เป็นนักออกแบบเชิงสร้างสรรค์ การออกแบบเครื่องประดับอย่างไรให้ขายได้และโดนใจตลาด
 2. เพื่อให้มีความรู้และสามารถเขียนแบบเครื่องประดับที่ถูกต้องได้อย่างแท้จริง
 3. เพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้กับรูปแบบเครื่องประดับของแบรนด์
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
 1. เป็นผู้มีใจรักในการออกแบบเครื่องประดับ
 2. ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานในการออกแบบและการเขียนแบบมาก่อน
ระยะเวลาอบรม: 78 ชั่วโมง (ครั้งละ 6 ชั่วโมง รวม 13 ครั้ง)
 • หลักสูตรวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00 น.
 • หลักสูตรวันอาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น.
Gemology Class   Gemology Class   Gemology Class

เนื้อหาหลักสูตร:
 • หลักการทำงานของนักออกแบบ
 • แนวคิดออกแบบเครื่องประดับอย่างไรให้โดนใจตลาด
 • วัสดุที่ใช้ในงานเครื่องประดับ
 • กระบวนการผลิตเครื่องประดับที่นักออกแบบต้องรู้
 • ทฤษฎีสี และองค์ประกอบศิลป์
 • การเขียนแบบเครื่องประดับในรูปทรงต่างๆ พร้อมลงสี
 • จุดประกายแรงบันดาลใจสู่การออกแบบได้จริง
 • การทำ Theme Board และ idea sketch
 • ความคิดสร้างสรรค์ สู่การพัฒนา Collection
 • การออกแบบและปิดการขายให้ตรงใจลูกค้า
สถานที่ฝึกอบรม

ห้องฝึกอบรม สถาบัน GIT อาคารไอทีเอฟ - ทาวเวอร์ สีลม กรุงเทพฯ

ประกาศนียบัตร

Creative Jewelry Designer Certificate

ค่าสมัครเรียน

ท่านละ 35,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

หมายเหตุ
 • รวมค่าอุปกรณ์ออกแบบ 1 ชุด
การสมัครฝึกอบรม

ท่านสามารถพิมพ์ใบสมัครโดยการคลิกที่หัวข้อ "ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการออกแบบเครื่องประดับ" และสั่งพิมพ์โดยใช้คำสั่งพิมพ์ในโปรแกรม Acobat Reader แล้วส่งกลับมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ พร้อมหลักฐานการชำระเงิน หรือสมัครด้วยตนเองที่สถาบัน ฯ ชั้น 3

สำหรับท่านที่ต้องการสมัครสมาชิกของสถาบัน สามารถดูรายละเอียดได้ที่หน้า "การสมัครสมาชิกและสิทธิพิเศษ"