หลักสูตรธุรกิจทองคำและโลหะมีค่า

สถานที่ติดต่อ
ศูนย์ฝึกอบรม
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี
และเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0 2634 4999 ต่อ 306
โทรสาร 0 2634 4999 ต่อ 304
อีเมลวัน - เวลาติดต่อเจ้าหน้าที่
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น.
เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์
และวันหยุดตามประกาศของสถาบัน

ตารางราคาหลักสูตรฝึกอบรม
แบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
สมัครหลักสูตรออนไลน์

หลักสูตรธุรกิจทองคำและโลหะมีค่า (เรียนทุกวันเสาร์)


 1. วัตถุประสงค์
  • เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทองคำ คุณสมบัติ กระบวนการผลิต การตรวจสอบ และการพัฒนาสินค้าทองรูปพรรณให้กับผู้ประกอบการ ผู้บริโภคและผู้สนใจทั่วไป
  • เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการและยกระดับคุณภาพของบุคลากรในวงการอุตสาหกรรมเครื่องประดับทองของไทย
  • เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับมาตรฐานของการผลิตทองรูปพรรณของไทยให้ทัดเทียมและสามารถแข่งขันกับนานาชาติได้
  • เพื่อเป็นการนำเสนอแนวทางในการพัฒนาและขยายขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการภายในประเทศ

 2. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  • สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สามารถผลิตบุคลากรในอุตสาหกรรมเครื่องประดับทองคำของไทยที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติต่างๆ ที่สำคัญของทอง กระบวนการผลิต การตรวจสอบคุณภาพตลอดจนทักษะในการพัฒนาเครื่องประดับทองคำที่ดีขึ้น
  • ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานและการค้าทองคำในระดับนานาชาติตลอดจนแนวคิดในการพัฒนาสินค้าเพื่อให้สามารถแข่งขันในระดับประเทศได้
  • สินค้าเครื่องประดับทองคำของไทยได้รับการพัฒนาจนมีคุณภาพมาตรฐานสากลและสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้
  • ผู้ประกอบการ และผู้สนใจมีความรู้เพื่อหาแนวทางการคิดวิเคราะห์และประเมินผลความเสี่ยงด้านการลงทุนค้า ทองคำ
  • ผู้สำเร็จการอบรมสามารถเข้าสู่ธุรกิจฯ ในเบื้องต้นได้

 3. แผนการดำเนินงาน
  • การบรรยายประกอบสไลด์และ/หรือวีดีทัศน์โดยผู้เชี่ยวชาญด้านโลหะวิทยาและด้านการตรวจสอบโลหะมีค่า ผู้ทรงคุณวุฒิในอุตสาหกรรมค้าทอง นักวิเคราะห์จากศูนย์วิจัยทองคำ และผู้เชี่ยวชาญจาก สคบ. เป็นต้น
  • ภาคปฏิบัติการทดสอบความบริสุทธิ์ของทองคำอย่างง่ายๆ
  • ภาคปฏิบัติเทคนิคการดูทองแท้และทองเทียม
  • การสาธิตการปฏิบัติการตรวจสอบความบริสุทธิ์ของทองคำด้วยเครื่องมือชั้นสูงโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบโลหะมีค่าของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีฯ
  • การเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจค้าเครื่องประดับทอง และการลงทุน

 4. ระยะเวลาในการฝึกอบรม: ทุกวันเสาร์
  วันละ 6 ชม. รวม เป็นเวลา 6 ครั้ง รวม 36 ชั่วโมง

 5. คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม
  • ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจในธุรกิจเครื่องประดับทอง
  • ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้ด้านโลหะมีค่า

 6. เนื้อหาหลักสูตร: วันละ 6 ชม. (9.00 - 16.00 น.)

  บทที่ / วัน เนื้อหา (เอกสารการสอน-Presentation) ชม.
  1
  กว่าจะเป็นธุรกิจค้าทอง
  แหล่งกำเนิด ประวัติ การทำเหมืองทองและโลหะอื่นๆ กรรมวิธีการสกัดแร่ทอง
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโลหะมีค่า ประเภทของโลหะมีค่าและสมบัติที่สำคัญ และตราสัญลักษณ์ (Hall-Mark) /การรับรองคุณภาพโลหะมีค่า / มาตรฐานและความบริสุทธิ์ของทองคำ / หน่วยน้ำหนักทองคำ
  1.5
  1.5
  3
  2
  โลหะผสมของทองคำ (Gold Alloy): วิวัฒนาการทำทองให้บริสุทธิ์ / น้ำประสานทอง / เทคนิคการทำทองคำให้บริสุทธิ์ (Refining techniques)
  6
  3
  เทคนิควิธีการตรวจสอบโลหะมีค่าด้วยเทคนิคต่างๆ วิธีการตรวจสอบโลหะมีค่าแท้-เทียม ด้วยการสังเกต /วิธีการตรวจสอบโลหะมีค่าแท้-เทียม ด้วยเครื่องมือพื้นฐาน / วิธีการตรวจสอบโลหะมีค่าแท้เทียม ด้วยเครื่องมือขั้นสูง / วิธีการตรวจสอบความบริสุทธิ์ของทองคำ และโลหะมีค่า
  6
  รวมการสาธิต
  4
  การผลิตเครื่องประดับ และการประเมินราคาทอง ชนิดและส่วนประกอบของเครื่องประดับ / ลวดลายเครื่องประดับทอง / วิธีการผลิตเครื่องประดับ เช่น
  • งานขึ้นมือ
  • งานหล่อ
  • งานปั๊ม
  • งานชุบขึ้นรูปด้วยไฟฟ้า
  • งานลงยา
  • งานชุบโลหะ
  • การดุน (ฝานฝีมือทางเหนือ)
  • งานถม
  • งานผลิตโดยเครื่องจักร เป็นต้น
  การประเมินคุณภาพชิ้นงานที่ขึ้นรูปด้วยมือ และด้วยเครื่องจักร / การประเมินราคาทอง การผลิต - การรับซื้อทองเพื่อขาย
  4.5
  1.5
  5
  การทำธุรกิจค้าทองคำและเครื่องประดับ
  • รูปแบบธุรกิจค้าทองและเครื่องประดับการริเริ่มธุรกิจ /การหมุนเวียนเงินทุน
  • ข้อกำหนด / การประกาศราคาทอง
  • ภาษี กฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง / การจดทะเบียนห้างร้าน
  • ข้อกำหนด ส.ค.บ.
  • การจัดระเบียบทองรูปพรรณ
  3
  1.5
  1.5
  6
  การลงทุนในทองคำ (AEC - Global)
  • ความสำคัญของทองคำที่มีต่อการลงทุน
  • ชนิดของการลงทุนทองคำ
  • ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการลงทุนฯ
  • ช่องทางการลงทุนฯ ในตลาดโลก เป็นต้น
  4.5
   
  ประเมินผลภาคทฤษฎี และปฎิบัติ
  1.5
  หมายเหตุ: หัวข้อบรรยาย และวิทยากรอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ***

 7. สถานที่ดำเนินงาน
  ห้องเรียนที่ 4 ชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 8. อุปกรณ์ที่นักเรียนจะได้รับ
  • ลูปกำลังขยาย 10 เท่า (จากประเทศเยอรมนี)
  • ตะไบ
  • หินภูเขาไฟสำหรับฝนทอง (Touch stone)
  • เอกสารการสอนต่าง ๆ

 9. จำนวนผู้เรียน ผู้เข้าฝึกอบรมรุ่นละ 15 คน

 10. การประเมินผล สอบภาคทฤษฎี และปฎิบัติ

ค่าอบรมเพียง 23,500 บาท (รวมอุปกรณ์การเรียนแล้ว)