สถานที่ติดต่อ
ศูนย์ฝึกอบรม
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี
และเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0 2634 4999 ต่อ 306
โทรสาร 0 2634 4999 ต่อ 304
อีเมลวัน - เวลาติดต่อเจ้าหน้าที่
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.
เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์
และวันหยุดตามประกาศของสถาบัน

ตารางราคาหลักสูตรฝึกอบรม
แบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
สมัครหลักสูตรออนไลน์

หลักสูตรด้านการตลาด

หลักสูตรการบริหารการตลาดอัญมณีและเครื่องประดับขั้นสูง

การพัฒนาบุคลากรทางด้านการตลาดและการขาย เพื่อต่อยอดให้มีความรู้และความเข้าใจ ในการบริหารจัดการ การตลาดและการขายสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับอย่างลึกซึ้ง เป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงเห็นควรจัดการฝึกอบรม เชิงปฎิบัติการในหลักสูตร "การบริหารการตลาดอัญมณีและเครื่องประดับขั้นสูง" ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยพัฒนา ศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถในการบริหารจัดการการตลาด ให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ด้านการตลาดและ การขาย เพื่อให้บุคลากรเหล่านี้ ได้นำความรู้และทักษะ ที่ได้รับการจากฝึกอบรม ไปใช้ในการวางแผนและ/หรือปรับปรุง กลยุทธ์ทางการตลาดขององค์กรธุรกิจของตนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลทางตรงต่อการเพิ่มขึ้น ในมูลค่าการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยและส่วนแบ่งในตลาดโลกได้เป็นผลสำเร็จ

วิธีการชำระเงิน :
  • ชำระด้วย เงินสด หรือบัตรเครดิต VISA และ Master Card ณ ฝ่ายฝึกอบรม ชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
  • โอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาปาโซ่ทาวเวอร์ ชื่อบัญชี : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ เลขที่บัญชี : 245-207440-3
หมายเหตุ

หากชำระเงินผ่าน ธนาคารกรุงไทยพาณิชย์ กรุณา Fax สลิปการโอนเงิน และเอกสารการสมัคร มายังฝ่ายฝึกอบรมที่เบอร์แฟ็กซ์ (02) 634-4999 ต่อ 304 เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการเข้ารับการฝึกอบรม