สถานที่ติดต่อ
ศูนย์ฝึกอบรม
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี
และเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0 2634 4999 ต่อ 306
โทรสาร 0 2634 4999 ต่อ 304
อีเมลวัน - เวลาติดต่อเจ้าหน้าที่
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.
เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์
และวันหยุดตามประกาศของสถาบัน

ตารางราคาหลักสูตรฝึกอบรม
แบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
สมัครหลักสูตรออนไลน์

หลักสูตรด้านอัญมณีศาสตร์

Gemology Class

หลักสูตรวุฒิบัตรธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ (GJBD - Gem and Jewelry Business Diploma Program)

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อผู้ประกอบการ ผู้สนใจทั่วไปชาวไทย ที่ต้องการศึกษาความรู้พื้นฐานทางธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นในระยะเวลาที่กระชับ ตั้งแต่วิธีการเริ่มต้นทำธุรกิจจนกระทั่งถึงการผลิตออกเป็นเครื่องประดับพร้อมขาย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการซื้อ-ขาย หรือนำไปใช้เพื่อดำเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้อย่างมีประสิทธิภาพระยะเวลาอบรม

หลักสูตรการตรวจสอบและประเมินคุณภาพเพชร (DGC - Diamond Identification and Grading Course)

เป็นหลักสูตรที่มีเนื้อหาครอบคลุมทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติในการแยกแยะเพชรแท้ และอัญมณีเลียนแบบเพชร การพิจารณาและการประเมินคุณภาพเพชร รวมถึงการประเมินราคาเพชรและด้านการตลาด โดยผู้เรียนสามารถใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น Microscope และ Loupe ในการพิจารณาและจัดระดับคุณภาพเพชรได้ จึงเหมาะสำหรับ ผู้ประกอบการชาวไทย ไม่ว่าจะเป็น เจ้าของบริษัท ผู้ส่งออก นักออกแบบ และนักการขาย ทั้งนี้การได้เรียนหลักสูตร การเรียนรู้ และประเมินคุณภาพเพชรจะช่วยผู้ที่รักชอบเครื่องประดับเพชรและผู้สนใจทั่วไปสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเสริมสร้างความมั่นใจในการตัดสินใจซื้อเพชรอีกด้วย ส่วนผู้ที่สนใจ หางานทางสายนี้ก็สามารถใช้เป็นความรู้พื้นฐานก่อนทำงานจริงได้อีกด้วย

หลักสูตรประกาศนียบัตรนักอัญมณีศาสตร์ (FGA - Gemmologist Diploma Program)

เป็นหลักสูตรที่สถาบันจัดร่วมกับ The Gemmological Association of Great Britain (Gem A) ซึ่งเป็นสถาบันอัญมณีแห่งแรกของโลก หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับจากภาคธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ทั่วโลกในชื่อ "ประกาศนียบัตร Followship of the Gemmological Association (FGA)" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพแก่ผู้ประกอบการด้านการตรวจสอบอัญมณีในระดับสากล และผู้ที่เรียนจบจนได้รับประกาศนียบัตร FGA สามารถลงนามในใบรับรองคุณภาพอัญมณีได้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในการซื้ออัญมณี

วิธีการชำระเงิน :
  • ชำระด้วย เงินสด หรือบัตรเครดิต VISA และ Master Card ณ ฝ่ายฝึกอบรม ชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
  • โอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาปาโซ่ทาวเวอร์ ชื่อบัญชี : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ เลขที่บัญชี : 245-207440-3
หมายเหตุ

หากชำระเงินผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์ กรุณา Fax สลิปการโอนเงิน และเอกสารการสมัคร มายังฝ่ายฝึกอบรมที่เบอร์แฟ็กซ์ (02) 634-4999 ต่อ 304 เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการเข้ารับการฝึกอบรม