สถานที่ติดต่อ
ศูนย์ให้คำปรึกษา
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี
และเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0 2634 4999 ต่อ 425
โทรสาร 0 2634 4970
อีเมล

เวลาทำการ
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.
เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์
และวันหยุดตามประกาศของสถาบัน

แนะนำบริการ
ความเป็นมาศูนย์ให้คำปรึกษา
ขอบเขตของการให้คำปรึกษา
แบบฟอร์มใบสมัครการเข้ารับการให้คำปรึกษา
แพ็คเกจงานบริการที่ปรึกษาด้านการทำมาตรฐาน

ขอบเขตของการให้คำปรึกษา

งานบริการให้คำปรึกษาด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ประกอบด้วย

  1. บริการให้คำปรึกษาระบบมาตรฐานสากล อาทิ มาตรฐาน ISO/IEC 17025 มาตรฐาน ISO 9001 และ GIT Standard
  2. บริการให้คำปรึกษาด้านการควบคุมคุณภาพกระบวนการให้เป็นมาตรฐาน อาทิ การทดสอบเพื่อควบคุมมาตรฐานกระบวนการผลิต การ QC ให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนด การแก้ปัญหา QC ในกระบวนการ