สถานที่ติดต่อ
ศูนย์ให้คำปรึกษา
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี
และเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0 2634 4999 ต่อ 425
โทรสาร 0 2634 4970
อีเมล

เวลาทำการ
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.
เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์
และวันหยุดตามประกาศของสถาบัน

แนะนำบริการ
ความเป็นมาศูนย์ให้คำปรึกษา
ขอบเขตของการให้คำปรึกษา
แบบฟอร์มใบสมัครการเข้ารับการให้คำปรึกษา
แพ็คเกจงานบริการที่ปรึกษาด้านการทำมาตรฐาน
ประวัติการให้คำปรึกษา

ความเป็นมาศูนย์ให้คำปรึกษา

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 มีมติเห็นชอบการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ จากคณะกรรมการบริหารสถาบัน เพื่อรองรับภารกิจและบทบาทในการสนับสนุนและยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศ จึงมีมติให้จัดตั้ง "ศูนย์ให้คำปรึกษา" ขึ้น โดยให้มีหน้าที่และ ความรับผิดชอบในการเป็นศูนย์กลางรับงานบริการ ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคและระบบงานมาตรฐานด้านอัญมณีและเครื่องประดับให้กับกลุ่มอุตสาหกรรม อัญมณีและเครื่องประดับ ตลอดจนบริหารโครงการ การให้บริการและรับปรึกษากับลูกค้า/องค์กรภายนอกให้เป็นไปตามขอบเขตและข้อตกลง โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
  2. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการทั่วประเทศให้แข่งขันได้ และมีขีดความสามารถเพียงพอต่อการขยายตลาดการค้าสู่สากล
  3. การพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานของอุตสาหกรรมด้านอัญมณีและเครื่องประดับ