ประธานคณะกรรมการสถาบัน

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค
ปี-เกิด
 • 2501
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท MBA 1) การตลาด 2) ธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยวิสคอนซินแมดิสัน สหรัฐอเมริกา
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 49
 • หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI) รุ่นที่ 12
ประวัติการทำงาน
ปัจจุบัน
 • ประธานกรรมการ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
 • กรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • กรรมการ คณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ที่ผ่านมา
 • พ.ศ.2560-61 ปลัดกระทรวงพาณิชย์
 • พ.ศ.2559 อธิบดีกรมการค้าภายใน
 • พ.ศ.2558 อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • พ.ศ.2556 อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 • พ.ศ.2555 รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการค้าต่างประเทศ
 • พ.ศ.2553 อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก
 • พ.ศ.2552 อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • ประถมาภรณ์มงกุฏไทย ป.ม. 5 ธันวาคม 2544
 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก ป.ช. 5 ธันวาคม 2547
 • มหาวชิรมงกุฎ ม.ว.ม. 5 ธันวาคม 2550
 • เหรียญจักรพรรดิมาลา ร.จ.พ. 5 ธันวาคม 2551
 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ม.ป.ช. 5 ธันวาคม 2555