คณะกรรมการสถาบัน


นางสาวพิกุล ทักษิณวราจาร
วัน-เดือน-ปี-เกิด
 • 8 กรกฎาคม 2497
ตำแหน่งปัจจุบัน
 • ข้าราชการบำนาญ
ประวัติการศึกษา
 • พ.ศ.2521 - ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร์) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน
 • พ.ศ.2553 - 2557
  รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 • พ.ศ.2550 - 2553
  รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
ประสบการณ์การทำงานที่สำคัญอื่นๆ
 • กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหา ธรรมาภิบาลและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.พรอดดิจิ
 • อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ
 • ผลักดันและกำกับดูงานด้านการพัฒนาผู้ประกอบการ SME ในธุรกิจบริการที่ไทยมีศักยภาพ เพื่อขยายตลาดและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ผลงานหรือความสำเร็จโดดเด่นแจ้งประจักษ์ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
 • ส่งเสริมพัฒนาเอกลักษณ์ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับไทยสู่สากลภายใต้โครงการไทยเข้มแข็ง 2554