คณะกรรมการสถาบัน


นายพงศ์บุณย์ ปองทอง
ตำแหน่งปัจจุบัน
 • อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
สถานที่ทำงาน
 • กรมทรัพยากรธรณี
โทรศัพท์
 • 0 2621 9502
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโท Msc.(Ecology) Wye College, University of London พ.ศ. 2539
 • ปริญญาตรี วนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2527
ประวัติการทำงาน
 • พ.ศ. 2560 - 2564 รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • พ.ศ. 2561 รักษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ (ต.ค. - ธ.ค. 61)
 • พ.ศ. 2559 ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • พ.ศ. 2555 รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
งานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ
พ.ศ. 2564
 • ประธานกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (ปัจจุบัน)
 • ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางในการส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยว ภาคใต้ ภาคกลาง และภาคตะวันออก
 • คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล
 • คณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (สิ้นสุดกันยายน 2564)
 • คณะกรรมการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (ในฐานะผู้แทน ปกท.ทส. สิ้นสุดกันยายน 2564)
 • คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (ในฐานะผู้แทน ปกท.ทส. สิ้นสุดกันยายน 2564)
พ.ศ. 2563
 • คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาการออกประทานบัตรเหมืองแร่และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมืองแร่
 • คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน
การฝึกอบรม
 • พ.ศ. 2558 หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57
 • พ.ศ. 2557 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) รุ่นที่ 6
 • พ.ศ. 2554 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 71
 • พ.ศ. 2553 หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 9