คณะกรรมการสถาบัน


นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์
ปีเกิด
  • 2507
ประวัติการศึกษาและการฝึกอบรม
  • Master of Public Administration, University of Southern California. Bachelor of Business Administration (Marketing), University of Redlands. วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60
ประวัติการทำงาน
ตำแหน่งปัจจุบัน
  • อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ประสบการณ์การทำงาน
  • 2564: ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
  • 2563: ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์
  • 2561: รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์
  • 5 ธันวาคม 2554: ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
  • 5 ธันวาคม 2557: ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
  • 5 ธันวาคม 2558: เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
  • 28 กรกฎาคม 2563: มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)