คณะกรรมการสถาบัน


นายมนตรี เนรกัณฐี
วัน เดือน ปีเกิด
  • 16 พฤษภาคม 2500
การศึกษา
  • พ.ศ.2536 - ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
  • พ.ศ.2528 - ปริญญาตรี สาขาบริหารการโรงแรมและภัตตาคาร Oklahoma State University, Oklahoma, U.S.A.
ประวัติการทำงาน
ตำแหน่งปัจจุบัน
  • ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ บริษัท บิวตี้เจมส์ แฟคตอรี่ จำกัด (พฤษภาคม 2545 - ปัจจุบัน)
ประสบการณ์การทำงาน
  • อุปนายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ วาระ 2561 - 2562
  • กรรมการสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ วาระ 2548 - 2550
  • กรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วาระ 2553 - ปัจจุบัน
  • กรรมการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ หอการค้าไทย (2548 - 2550, 2550 - 2552, 2552 - 2554, 2554 - 2556, 2556 - 2557)