คณะกรรมการสถาบัน


นางสาวมาลี โชคล้ำเลิศ
ปี-เกิด
 • 2500
ตำแหน่งปัจจุบัน
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (GIT)
ประวัติการศึกษา
 • เศรษฐศาสตร์บัณฑิต และ เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการทำางาน
 • 2564 (ก.ค.) - ปัจจุบัน : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (GIT)
 • 2560 – 2564 : ที่ปรึกษาของคณะกรรมการและประธานอนุกรรมการด้านการตลาด สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (GIT)
 • 2560 - 2562 : อนุกรรมาธิการการพาณิชย์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • 2558 - 2560 : อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 • 2557 - 2558 : อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • 2555 - 2557 : ผู้ตรวจราชการกระทรวง กระทรวงพาณิชย์
 • 2552 - 2555 : รองอธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
 • 2550 - 2552 : ผู้อำนวยการสำนักแผนพัฒนาการส่งออก (ระดับ 9) กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
 • 2545 - 2550 : อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) (ระดับ 9) สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร
 • 2539 - 2545 : อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) (ระดับ 8) สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย
ประสบการณ์ด้านอื่นๆ
 • ที่ปรึกษา ในคณะกรรมการสายงานวิชาการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • รองประธานคณะกรรมการยุโรป สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 • ประธานคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า
 • ประธานคณะทำงานดำเนินโครงการปลูกจินตนาการผ่านแอนิเมชั่นด้านทรัพย์สินทางปัญญาผลิต ภาพยนต์แอนิเมชั่นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุด 1 และ 2
 • กรรมการลิขสิทธิ์
 • กรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB)
 • กรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
 • กรรมการสถาบันอาหาร
 • กรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
 • กรรมการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
 • กรรมการมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย
 • ปรึกษาสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย
 • วิทยากรบรรยายให้กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัยต่างๆ
การฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) Class 269/2019)
 • หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 17
 • ประธานคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า
 • หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 4 โดยสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง (2557)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 17 โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน (2556)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์(TEPCoT) รุ่นที่ 6 โดยสถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (2556)
 • หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี(2555)
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วปอ.53 โดยวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • หลักสูตรนักบริหาร ระดับสูง: ผู้นำที่มีวัสัยทัศน์และคุณธรรม (รางวัล Individual Study ดีเด่น) โดย วิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. (2551)
รางวัล/ทุนการศึกษา
 • ทุนรัฐบาล (กพ.) สำหรับนัก บริหารระดับสูง Advanced Management Program (AMP183) : Harvard Business School, Boston, USA
 • ทุนโคลัมโบ ประเทศออสเตรเลีย Agricultural Marketing
 • รางวัล “เกษตรศาสตร์ ปราดเปรื่อง” รุ่นที่ 13 (ปี 2557) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • รางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น” ประจำปี 2557 สมาคมศิษย์เก่า เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • รางวัล “นิสิตเก่าดีเด่น” ประเภท นักบริหารภาครัฐ ประจำปี 2559 สมาคมนิสิตเก่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์