คณะกรรมการสถาบัน

นายสมหมาย เตชวาล
วัน-เดือน-ปี-เกิด
 • 12 กันยายน 2504
ประวัติการทำงาน
ตำแหน่งปัจจุบัน
 • อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่สำเร็จการศึกษา 2525
 • ปริญญาเอก (Ph.D.) Leeds University ปีที่สำเร็จการศึกษา 2538
การอบรม
 • วุฒิบัตร ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และ คุณธรรม รุ่นที่ 72 ปีที่สำเร็จการศึกษา 2554
 • วุฒิบัตร ผู้ตรวจราชการ ระดับกรม ปีที่สำเร็จการศึกษา 2556
 • วุฒิบัตร ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำหรับนักบริหาร ระดับสูง รุ่นที่ 4 ปีที่สำเร็จการศึกษา 2559
ประวัติการรับราชการ
 • 28 ธ.ค. 2558 - ปัจจุบัน
  รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
 • 12 พ.ย. 2558 - 28 ธ.ค. 2558
  ผู้อำนวยการสำนักธรณีวิทยา
 • 13 มี.ค. 2556 - 11 พ.ย. 2558
  ผู้ตรวจราชการกรม
 • 16 ธ.ค. 2552 - 26 มี.ค. 2555
  ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ ทรัพยากรธรณี
 • 20 ต.ค. 2551 - 15 ธ.ค. 2552
  ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์และ จัดการทรัพยากรธรณี
 • 27 มี.ค. 2555 - 12 มี.ค. 2556
  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ปรึกษาทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี
 • 29 ก.ย. 2546 - 19 ต.ค. 2551
  นักธรณีวิทยา 8ว.
เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์
 • จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
 • ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
 • ตริตาภรณ์ช้างเผือก
 • ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
 • ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
 • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก