คณะกรรมการสถาบัน

นางสาวชวนชม กิจพันธ์
วัน-เดือน-ปี-เกิด
 • 6 พฤษภาคม 2503
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการอบรม
 • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 56
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 81
ประวัติการทำงาน
 • ข้าราชการที่สำนักงบประมาณ โดยมีประสบการณ์ในการจัดทำงบประมาณด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านพัฒนาสังคม อาชีพและสุขภาพ ด้านความมั่นคง และงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
 • เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองจัดทำงบระมาณด้านสังคม 3 (รับผิดชอบกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา และกระทรวงวัฒนธรรม) และผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 1 (รับผิดชอบกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงการ ต่างประเทศ)
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ โดย
 • ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง เงินนอกงบประมาณ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สภากาชาดไทย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และงบประมาณแผนงานบูรณาการตามที่ได้รับมอบหมายในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการใน
  • คณะกรรมการกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
  • คณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์