คณะกรรมการสถาบัน


นายบุญเลิศ สิริภัทรวณิช
ปี-เกิด
 • 2505
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโท จิตวิทยาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี จิตวิทยา(คลินิก) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออสสิริส จำกัด
ประสบการณ์การทำงานที่สำคัญอื่นๆ
 • นายกสมาคมช่างทองไทย
 • กรรมการสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย
 • ประธานอนุกรรมการศึกษาและพัฒนาธุรกิจนำเข้า-ส่งออกทองคำแท่ง และการลงทุน สมาคมค้าทองคำ
 • ประธานคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาช่างฝีมือเครื่องประดับแนวอนุรักษ์ (เทคนิคโบราณ) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 • ประธานคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาช่างเครื่องประดับ (เจียระไนพลอย) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 • อนุกรรมการอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือกลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาอาชีพช่างเครื่องประดับ (รูปพรรณ) สาขาอาชีพช่างประกอบติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ สาขาอาชีพช่างฝีมือเครื่องประดับแนวอนุรักษ์ (เทคนิคโบราณ) และสาขาอาชีพช่างเครื่องถมของกระทรวงแรงงาน
 • ประธานคณะทำงานด้านวิชาการ อ.กรอ.อศ. กลุ่มงานอาชีพอัญมณีและเครื่องประดับกาญจนาภิเษก วิทยาลัย ช่างทองหลวง
 • คณะอนุกรรมการการร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคน อาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง
 • กรรมการบริหารสมาคมเพชรพลอยเงินทอง
 • คณะกรรมการมูลนิธีส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับ
 • คณะกรรมการอำนวยการจัดงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
ผลงานหรือความสำเร็จโดดเด่นแจ้งประจักษ์ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
 • ประธานอนุกรรมการแก้ไขปัญหาทองปลอม สมาคมค้าทองคำ
 • กรรมการวิชาการคณะที่ 48 มาตรฐานอุตสาหกรรมทองรูปพรรณของสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.)
 • คณะกรรมการสมาพันธ์อัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าแห่งประเทศไทย
 • คณะทำงานตรวจสอบปริมาณความบริสุทธิ์ของทองรูปพรรณ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับสมาคมค้าทองคำและกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
 • คณะกรรมการวิชาการ (ด้านมาตรฐาน) งานมาตรฐานโลหะมีค่าสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 • อนุญาโตตุลาการของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือมีประสบการณ์ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือสินค้าอ้างอิงประเภททองคำ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)