คณะกรรมการสถาบัน


นายวีระศักดิ์ เลอวิศษฎ์
อายุ
 • 60 ปี
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Dallas Baptist University
ตำแหน่งปัจจุบัน
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีคิว 925 จำกัด
 • รองประธานที่ปรึกษากลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • ที่ปรึกษาสมาคมผู้ส่งออกเครื่องประดับเงินไทย
ประสบการณ์การทำงานที่สำคัญอื่นๆ
 • ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วาระปี 2555-2559)
 • อุปนายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
 • นายกสมาคมผู้ส่งออกเครื่องประดับเงินไทย (วาระปี 2553-2558)
 • ตัวแทนสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เจรจากับ USTR เรื่องสิทธิประโยชน์ด้านภาษี (GSP)
 • ประธานชมรมผู้ส่งออกเครื่องประดับเงินไทย
ผลงานหรือความสำเร็จโดดเด่นแจ้งประจักษ์ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
 • จัดตั้งชมรมเครื่องประดับเงินโดยมีผู้ประกอบการเครื่องเงินเข้าร่วม