คณะกรรมการสถาบัน

ดร.ณัฐพล รังสิตพล
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท สาขา MBA จาก Southern Methodist University
 • ปริญญาเอก สาขา Engineering Management จาก Southern Methodist University
ประสบการณ์ทำงาน
 • ปัจจุบัน
  - อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
  - กรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2561 - 2562
  - ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
  - กรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank)
 • พ.ศ. 2560 - 2561
  - เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  - ประธานกรรมการสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • พ.ศ. 2559 - 2560
  - ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม
 • พ.ศ. 2560
  - ผู้ทำการแทนผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์
 • พ.ศ. 2558 - 2559
  - รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • พ.ศ. 2558
  - รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม