คณะกรรมการสถาบัน

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์
วัน-เดือน-ปี-เกิด
 • 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2505
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตำแหน่งปัจจุบัน
 • อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ประสบการณ์การทำงาน
 • พ.ศ. 2560 อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • พ.ศ. 2559 รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 • พ.ศ. 2558 ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม
 • พ.ศ. 2555 รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • พ.ศ. 2553 ผู้อำนวยการสำนักเหมืองแร่และสัมปทาน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
 • พ.ศ. 2551 อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ประวัติการฝึกอบรม
 • มิถุนายน 2560
  หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (ปปร.21)
 • มกราคม 2560
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.9)
 • พฤษภาคม 2559
  หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมการลงทุน (วธอ.3)
 • มีนาคม 2558
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT8)
 • มกราคม 2557
  โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2-ก.พ.)
 • กันยายน 2555
  หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.55)
 • กันยายน 2553
  นักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (รุ่นที่ 70-ก.พ.)
เกียรติประวัติการปฏิบัติงาน
 • พ.ศ.2556
  รางวัลศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
 • พ.ศ.2553
  รางวัลกรณีศึกษากลุ่มดีเด่น เรื่อง “การส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่ตลาดโลกภายใต้บริบทเศรษฐกิจสร้างสรรค์” หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (รุ่นที่ 70)
 • พ.ศ. 2552
  ศิษย์เก่าดีเด่น MBA มหาวิทยาลัยขอนแก่น