คณะกรรมการสถาบัน

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์
ตำแหน่งปัจจุบัน
 • อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต
 • รองปลัดกระทรวงพาณิชย์และโฆษกกระทรวงพาณิชย์
 • อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์และโฆษกกระทรวงพาณิชย์
 • รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 • ผู้อำนวยการสำนักเจรจาการค้าบริการและการลงทุน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 • อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร
 • ที่ปรึษาคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • นักวิชาการพาณิชย์ กรมส่งเสริมการส่งออก
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขา Agriculture Business Economics จาก Southern Illinois University at Carbondale ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท สาขา Economics จาก Southern Illinois University at Carbondale ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการฝึกอบรม
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 10
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูงที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.) รุ่นที่ 72