GIT News
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ BWC (Buy With Confidence) Gems & Jewelry Fest 2020 ภายใต้โครงการซื้อด้วยความมั่นใจ จำนวน 30 คูหา ระหว่างวันที่ 16 - 22 พฤศจิกายน 2563  เวลา 10.00 - 22.00 น.  ณ ลาน โปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์

 1. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
  • เป็นสมาชิกโครงการซื้อด้วยความมั่นใจของสถาบันฯ
  • สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่นำมาจำหน่ายภายในงานต้องมีใบรับรองจาก GIT หรือ ต้องมีการส่งมอบคูปอง
  • ไม่มีประวัติเสียหายในการประกอบธุรกิจ และไม่ปฎิบัติผิดเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆ
  • ไม่มีพฤติกรรมในการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งสินค้าและตราสินค้าไม่ลอกเลียนแบบผู้ผลิตรายอื่น

 2. เอกสารประกอบการสมัคร
 3. เงื่อนไขการรับสมัคร
  • ผู้สมัครเข้าร่วมงานต้องซื้อ BWC Coupon Package สำหรับการตรวจสอบอัญมณีแบบ Memo Report อย่างน้อย 1 Package มูลค่า 20,000 บาท (มีจำนวน 100 ใบ คูปองหมดอายุวันที่ 30 เมษายน 2564) โดยสถาบันจะไม่คิดค่าใช้จ่ายสำหรับการออกคูหามาตรฐาน
  • กรณีที่ผู้สมัครได้เข้าร่วมโครงการฯ และชำระเงินค่าBWC Coupon Package แล้ว จะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้
  • ผู้สมัครเข้าร่วมงานต้องทยอยส่งตัวอย่างเข้ามาตรวจกับสถาบัน เพื่อออกใบรับรอง โดยสามารถชำระค่าตรวจสอบ ด้วย BWC Coupon หรือ เงินสด ได้
  • ทางสถาบันฯ ไม่อนุญาตให้ตกแต่ง/เปลี่ยนแปลงคูหาเพิ่มเติมจากรูปแบบที่จัดไว้
  • ผู้สมัครต้องเข้าร่วมงานครบตามวันและเวลาการจัดงานที่กำหนด กรณีที่ไม่สามารถปฎิบัติตามได้ให้แจ้งสถาบันฯ ให้ ทราบล่วงหน้า
  • หากผู้สมัครไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการเข้าร่วมงานฯ ข้อใดข้อหนึ่ง สถาบันฯ สามารถพิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรม ในครั้งต่อไป

 4. การเข้าร่วมและจัดสรรตำแหน่งคูหา
  • สถาบันฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกและจัดสรรคูหาให้แก่สมาชิกโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ (BWC) ที่มียอดการใช้บริการสูงสุดตั้งแต่เริ่มมีโครงการก่อน
  • สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ และเลือกตำแหน่งคูหาตามความเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ทั้งนี้ ผลการพิจารณาของสถาบันฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  • ผู้สมัครไม่สามารถทำการถ่ายโอน/จำหน่าย/ขายต่อ สิทธิ์ที่ได้รับการจัดสรรคูหาทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับผู้อื่น หากมีการดำเนินการดังกล่าว ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใดๆตามที่ผู้จัดการเห็นสมควร

 5. การส่งใบสมัคร และซื้อ BWC Coupon Package
  จัดส่งใบสมัคร และติดต่อซื้อ BWC Coupon Package ได้ที่
  นางสาวพลอยชมพู พงษ์กิตติพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ และ
  นางสาวแววมณี สาสุขวัฒน์ เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์
  อีเมล bd@git.co.th โทร 02 634 4999 ต่อ 641 และ 642

 6. กำหนดการรับสมัคร และประกาศผล
  เริ่มเปิดรับสมัคร วันที่ 25 กันยายน - 15 ตุลาคม 2563
  ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมงาน วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ทาง https://bwc.git.or.th