สถานที่ติดต่อ
ศูนย์ฝึกอบรม
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี
และเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0 2634 4999 ต่อ 306
โทรสาร 0 2634 4999 ต่อ 304
อีเมลวัน - เวลาติดต่อเจ้าหน้าที่
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น.
เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์
และวันหยุดตามประกาศของสถาบัน

ตารางราคาหลักสูตรฝึกอบรม
แบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
สมัครหลักสูตรออนไลน์

หลักสูตรออกแบบเครื่องประดับระดับพื้นฐาน

Basic Design Class

ระยะเวลาอบรม

90 ชั่วโมง

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
  1. ผู้เข้าอบรมเป็นผู้ประกอบการ นักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป
  2. ผู้เข้าอบรมไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับ และการวาดภาพใดๆ
เนื้อหาหลักสูตร

เป็นการปูพื้นฐานแก่ผู้เข้าอบรม โดยการฝึกวาดรูปทรงเรขาคณิต และรูปทรงต่างๆ เรียนรู้วิธีการใช้สีน้ำ การสเกตซ์แบบ แสงเงาของวัตถุ การฝังอัญมณีในแบบต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการออกแบบ เรียนรู้ความเป็นไปได้ในการออกแบบ อย่างถูกต้อง เรียนรู้การใช้ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปกับงานออกแบบเพื่อลดต้นทุนการผลิต เช่น ตะขอสำเร็จรูป สายสร้อยสำเร็จรูป เป็นต้น

ประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรนักออกแบบเครื่องประดับระดับพื้นฐาน (Certificate of Fundamental Jewelry Designer)

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ท่านละ 36,900 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม 140, 140/1-3, 140/5 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

การสมัครฝึกอบรม

ท่านสามารถพิมพ์ใบสมัครโดยการคลิกที่หัวข้อ "ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการออกแบบเครื่องประดับ" และสั่งพิมพ์โดยใช้คำสั่งพิมพ์ในโปรแกรม Acobat Reader แล้วส่งกลับมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ พร้อมหลักฐานการชำระเงิน หรือสมัครด้วยตนเองที่สถาบัน ฯ ชั้น 3

สำหรับท่านที่ต้องการสมัครสมาชิกของสถาบัน สามารถดูรายละเอียดได้ที่หน้า "การสมัครสมาชิกและสิทธิพิเศษ"

หมายเหตุ
  • กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า 1 เดือนก่อนเริ่มการอบรม