คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ

ประธาน

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค
อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์
(29 มิ.ย. 2564 - ปัจจุบัน)
อีเมล: snuntawan@git.or.th
เบอร์โทร: 0-2634-4999 ต่อ 633

กรรมการโดยตำแหน่ง

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์
อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
(1 ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน)
อีเมล: rphusit@git.or.th
เบอร์โทร: 0-2634-4999 ต่อ 633

ดร.ณัฐพล รังสิตพล
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(29 มิ.ย. 2564 - ปัจจุบัน)
อีเมล: rnattapon@git.or.th
เบอร์โทร: 0-2634-4999 ต่อ 633


นายพงศ์บุณย์ ปองทอง
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
(1 ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน)
อีเมล: ppongboon@git.or.th
เบอร์โทร: 0-2634-4999 ต่อ 633


กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายภูเก็ต คุณประภากร
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจมส์บุรี จำกัด
(29 มิ.ย. 2564 - ปัจจุบัน)
อีเมล: kphuket@git.or.th
เบอร์โทร: 0-2634-4999 ต่อ 633


นายวีระศักดิ์ เลอวิศิษฎ์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีคิว 925 จำกัด
(29 มิ.ย. 2564 - ปัจจุบัน)
อีเมล: lweerasak@git.or.th
เบอร์โทร: 0-2634-4999 ต่อ 633


นายบุญเลิศ สิริภัทรวณิช
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออสสิริส จำกัด
(29 มิ.ย. 2564 - ปัจจุบัน)
อีเมล: sboonlert@git.or.th
เบอร์โทร: 0-2634-4999 ต่อ 633


นายมนตรี เนรกัณฐี
ผอ.ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ บริษัท บิวตี้เจมส์ แฟคตอรี่ จำกัด
(30 ส.ค. 65 - ปัจจุบัน)
อีเมล: nmontri@git.or.th
เบอร์โทร: 0-2634-4999 ต่อ 633นางวัลยา สุวรรณาภิรมย์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท แทนทองอาร์ต จำกัด
(30 ส.ค. 65 - ปัจจุบัน)
อีเมล: swanlaya@git.or.th
เบอร์โทร: 0-2634-4999 ต่อ 633

นางสาวมาลี โชคล้ำเลิศ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
(29 มิ.ย. 2564 - ปัจจุบัน)
อีเมล: cmalee@git.or.th
เบอร์โทร: 0-2634-4999 ต่อ 633

กรรมการและเลขานุการ

นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
(2 พ.ย. 2563 - ปัจจุบัน)
อีเมล: psumed@git.or.th
เบอร์โทร: 0-2634-4999 ต่อ 633

ที่ปรึกษาของคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ

นางสาวเรวดี วีระวุฒิพล
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
(ก.ค. 2564 - ปัจจุบัน)
อีเมล: vrayvadee@git.or.th
เบอร์โทร: 0-2634-4999 ต่อ 633

การเข้าประชุมของคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการ ที่ปรึกษาของคณะกรรมการ
การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการตรวจสอบสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ