คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ

ประธาน

อยู่ระหว่างการสรรหา

กรรมการโดยตำแหน่ง

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์
อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
(ต.ค. 2561 - ปัจจุบัน)

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน)


นายสมหมาย เตชวาล
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
(ต.ค. 2561 - ปัจจุบัน)


นางสาวชวนชม กิจพันธ์
ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ
(ธ.ค. 2561 - ปัจจุบัน)


กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

อยู่ระหว่างการสรรหา


อยู่ระหว่างการสรรหา


อยู่ระหว่างการสรรหา


อยู่ระหว่างการสรรหา

นางสาวพิกุล ทักษิณวราจาร
ข้าราชการบำนาญ
(14 มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน)

กรรมการและเลขานุการ

นางดวงกมล เจียมบุตร
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
(17 ก.ค. 2560 - ปัจจุบัน)

ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ

นางสาวมาลี โชคล้ำเลิศ
ที่ปรึกษาด้านการบริหารและการกำหนดนโยบายด้านการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
(ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน)


นางสาวเรวดี วีระวุฒิพล
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
(ธ.ค. 2560 - ปัจจุบัน)

การเข้าประชุมของคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ