คณะกรรมการสถาบัน

คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ

ประธาน

นายราเชนทร์ พจนสุนทร
อดีตรองปลัดกระทรวงพาณิชย์
(14 มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน)

กรรมการโดยตำแหน่ง

นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์
อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
(ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน)

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน)


นายทศพร นุชอนงค์
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
(ก.พ. 2559 - ปัจจุบัน)


นายสุรยุทธ ศรีประเสริฐ
ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ)
(ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน)


กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายภูเก็ต คุณประภากร
นายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี
(14 มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน)


นายบุญกิต จิตรงามปลั่ง
นายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
(14 มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน)


นางสาวฐิภา นววัฒนทรัพย์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส
(14 มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน)


นายสุริยน ศรีอรทัยกุล
กรรมการผู้จัดการ บริษัทบิวตี้เจมส์ จำกัด
(14 มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน)

นางสาวพิกุล ทักษิณวราจาร
ข้าราชการบำนาญ
(14 มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน)

กรรมการและเลขานุการ

นางดวงกมล เจียมบุตร
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
(17 ก.ค. 2560 - ปัจจุบัน)

ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ

นางมาลี โชคล้ำเลิศ
ที่ปรึกษาด้านการบริหารและการกำหนดนโยบายด้านการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
(ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน)


นางสาวเรวดี วีระวุฒิพล
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
(ธ.ค. 2560 - ปัจจุบัน)

การเข้าประชุมของคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
คณะอนุกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
คณะกรรมการตรวจสอบสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ