คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ

ประธาน

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค
อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์
(2 เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน)

กรรมการโดยตำแหน่ง

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์
อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
(ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน)

ดร.ณัฐพล รังสิตพล
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน)


นายสมหมาย เตชวาล
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
(ต.ค. 2561 - ปัจจุบัน)


ผู้แทนสำนักงบประมาณ
อยู่ระหว่างการแต่งตั้ง


กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายชายพงษ์ นิยมกิจ
ประธานคณะกรรมการหอการค้าจันทบุรี สมัยที่ 18
(2 เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน)


นายเธียรพันธุ์ บุญทรงษีกุล
รองเลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(2 เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน)


นายมนตรี เนรกัณฐี
ผอ.ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ บริษัท บิวตี้เจมส์ แฟคตอรี่ จำกัด
(7 เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน)


ผศ.ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี
คณบดี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(2 เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน)

นางสาวพิกุล ทักษิณวราจาร
ข้าราชการบำนาญ
(14 มี.ค. 2562 - ปัจจุบัน)

กรรมการและเลขานุการ

นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
(2 พ.ย. 2563 - ปัจจุบัน)

ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ

นางสาวมาลี โชคล้ำเลิศ
ที่ปรึกษาด้านการบริหารและการกำหนดนโยบายด้านการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
(ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน)


นางสาวเรวดี วีระวุฒิพล
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
(ธ.ค. 2560 - ปัจจุบัน)

การเข้าประชุมของคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
ระเบียบ
ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ