คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ

ประธาน

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค
อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์
(2 เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน)
อีเมล: snuntawan@git.or.th
เบอร์โทร: 0-2634-4999

กรรมการโดยตำแหน่ง

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์
อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
(ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน)
อีเมล: ssomdet@git.or.th
เบอร์โทร: 0-2634-4999

ดร.ณัฐพล รังสิตพล
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน)
อีเมล: rnattapon@git.or.th
เบอร์โทร: 0-2634-4999


นายสมหมาย เตชวาล
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
(ต.ค. 2561 - ปัจจุบัน)
อีเมล: tsommai@git.or.th
เบอร์โทร: 0-2634-4999


นายพยุงศักดิ์ ครเจริญ
ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ
(ก.พ. 2564 - ปัจจุบัน)
อีเมล: kphayungsak@git.or.th
เบอร์โทร: 0-2634-4999


กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายชายพงษ์ นิยมกิจ
ประธานคณะกรรมการหอการค้าจันทบุรี สมัยที่ 18
(2 เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน)
อีเมล: nchaipong@git.or.th
เบอร์โทร: 0-2634-4999


นายเธียรพันธุ์ บุญทรงษีกุล
รองเลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(2 เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน)
อีเมล: btienbhan@git.or.th
เบอร์โทร: 0-2634-4999


นายมนตรี เนรกัณฐี
ผอ.ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ บริษัท บิวตี้เจมส์ แฟคตอรี่ จำกัด
(7 เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน)
อีเมล: nmontri@git.or.th
เบอร์โทร: 0-2634-4999


ผศ.ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี
คณบดี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(2 เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน)
อีเมล: wkageeporn@git.or.th
เบอร์โทร: 0-2634-4999

นางสาวพิกุล ทักษิณวราจาร
ข้าราชการบำนาญ
(14 มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน)
อีเมล: tpikul@git.or.th
เบอร์โทร: 0-2634-4999

กรรมการและเลขานุการ

นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
(2 พ.ย. 2563 - ปัจจุบัน)
อีเมล: psumed@git.or.th
เบอร์โทร: 0-2634-4999

ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ

นางสาวมาลี โชคล้ำเลิศ
ที่ปรึกษาด้านการบริหารและการกำหนดนโยบายด้านการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
(ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน)
อีเมล: cmalee@git.or.th
เบอร์โทร: 0-2634-4999


นางสาวเรวดี วีระวุฒิพล
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
(ธ.ค. 2560 - ปัจจุบัน)
อีเมล: vrayvadee@git.or.th
เบอร์โทร: 0-2634-4999

การเข้าประชุมของคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
ระเบียบ
ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ