แหล่งงาน

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(วันที่ประกาศ 4 พฤศจิกายน 2565)

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สังกัดกระทรวงพาณิชย์ จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยให้มีขีดความสามารถสูงในตลาดโลก มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีความกระตือรือร้นในการทำงาน ในตำแหน่งดังต่อไปนี้


Project Manager เจ้าหน้าที่สัญญาจ้างเหมาบริการ

ความรับผิดชอบหลัก

 • บริหารจัดการกิจกรรมต่างๆ และงบประมาณในโครงการ ให้เป็นไปตามแผนงาน และวัตถุประสงค์ของโครงการ
 • จัดสรรทีมงาน วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ของกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ
 • วางแผนงาน working Timeframe อย่างละเอียดเพื่อให้งานบรรลุตามเป้าหมาย
 • สร้างสรรค์ และนำเสนอ แนวทาง และวิธีการใหม่ๆ เพื่อให้งานแสดงสินค้ามีความทันสมัย มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมชมงาน
 • บริหารจัดงานหน้างาน (Onsite Operation) และแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดงานงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า หรือ Event ในระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดีมาก ทั้งการพูดในที่สาธารณะ และการเขียนเอกสารนำเสนอโครงการ รายงานผลการดำเนินงานของโครงการ
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด และงานประชาสัมพันธ์ทั้ง Traditional Media และ Social Media
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีมาก ทั้งการพูดและเขียน
 • สามารถจัดการกับปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างพันธมิตรทางธุรกิจได้
 • มีทักษะด้านงาน IT สามารถนำระบบ IT มาพัฒนาให้งานแสดงสินค้าได้
 • มีความเป็นผู้นำ ในการมอบหมายงาน และติดตามงานจากทีมได้ มีความระเอียดรอบคอบ ในรายละเอียดต่าง ๆ
 • เดินทางต่างจังหวัด หรือ ต่างประเทศได้
 • มีความยืดหยุ่นด้านวลาการทำงาน การทำงานนอกเวลา หรือ ทำงานในวันหยุด

Project Coordinator เจ้าหน้าที่สัญญาจ้างเหมาบริการ

ความรับผิดชอบหลัก

 • ดำเนินการตามที่ Project Manager มอบหมาย โดยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ หรือ ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภานในและนอกองค์กร
 • จัดและดำเนินการประชุม เพื่ออัพเดทความคืบหน้าของงาน ให้เป็นไปตามแผน
 • ช่วยดำเนินการเรื่องเอกสารโครงการ งบประมาณต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ติดต่อและให้บริการลูกค้าในด้านต่างๆ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • หากมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดงานงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า หรือ Event ในระดับนานาชาติ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี ทั้งพูดและเขียน สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งการพูดและเขียน
 • มีความรับผิดชอบสูง เพื่อส่งมอบงานให้ได้ตามแผน
 • สามาถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft application ต่าง ๆ ได้ดี
 • เดินทางต่างจังหวัด หรือ ต่างประเทศได้
 • มีความยืดหยุ่นด้านวลาการทำงาน การทำงานนอกเวลา หรือ ทำงานในวันหยุด

เจ้าหน้าที่ธุรการ บริหารระบบรับสมัครกิจกรรมงานแสดงสินค้า Bangkok Gems and Jewelry Fair เจ้าหน้าที่สัญญาจ้างเหมาบริการ

ความรับผิดชอบหลัก

 • มีการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน และมีประสบการณ์ทำงานตำแหน่งธุรการสำนักงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสมกับลักษณะงาน
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถาบันหรือต่างจังหวัดได้

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • บริหารจัดการระบบรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ เพื่อให้ผู้ที่สมัครเข้าร่วมงานได้รับความสะดวกสบายในการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
 • สนับสนุนการปฏิบัติงานในระบบการชำระเงินของผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องเรียบร้อย
 • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายในสถาบัน ในการรับสมัคร ตรวจสอบเอกสาร อนุมัติการเข้าร่วมกิจกรรม แจ้งข่าวสารและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ให้กับผู้เข้าสมัครร่วมงาน BGJF
 • ประสานงานกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการจัดงาน BGJF ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ติดตามความคืบหน้าและจัดทำรายงานจำนวน และสถานะของผู้สมัครเข้าร่วมงาน
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับงาน BGJF
 • รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานเป็นรายเดือน และข้อมูลต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ของหน่วยงาน
 • สนับสนุนด้านงานด้านการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมต่างๆ ของงาน BGJF
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ
วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านวิจัยและพัฒนา เทคนิคการตรวจสอบ การวิเคราะห์ การปรับปรุงมาตรฐานอัญมณีและโลหะมีค่าประเภทต่างๆ รวมถึงการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อำนวยการ สั่งการ มอบหมาย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหาในงานตามภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบ บริหารจัดการการถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ๆที่ได้จากงานวิจัยและพัฒนา จัดทำยุทธศาสตร์งานวิจัยของสถาบัน แผนงานวิจัยประจำปี ติดตามงานและควบคุมโครงการวิจัยของสถาบัน กำกับดูแลการดำเนินงานระบบมาตรฐานต่างๆของสถาบัน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

ความรับผิดชอบหลัก

 • การกำกับนโยบายและแผนงานของหน่วยงาน กำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดผลงาน
 • การบริหารงานของหน่วยงาน ควบคุม กำกับดูแล และพัฒนากระบวนการทำงานของฝ่าย
 • การบริหารผู้ใต้บังคับบัญชา กำหนดเป้าหมายติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน พัฒนาความรู้ทักษะ
 • การจัดทำและควบคุมแผนงบประมาณของหน่วยงาน
 • การจัดทำแผนการวิจัยและพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาศตร์ และการให้ทุนวิจัย การบริหารโครงการวิจัยต่างๆ ติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยต่างๆของสถาบัน
 • ดำเนินการวิจัยและพัฒนาโครงการวิจัยด้านเทคนิคของสถาบัน
 • พัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนา เป็นผู้แทนของสถาบันฯ ในการเข้าร่วมการสัมมนาหรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลในเชิงวิชาการ และประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัย
 • วางแผน บริหารจัดการการดำเนินงานและพัฒนาระบบมาตรฐาน ISO ต่างๆ ของสถาบัน
 • จัดประชุมวิชาการนานาชาติ การเขียนบทความวิชาการและการเป็นวิทยากร

คุณสมบัติ

 • มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิทยาศาสตร์ ธรณีวิทยา อัญมณีศาสตร์ วัสดุศาสตร์ โลกศาสตร์ เคมี เคมีวิเคราะห์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง
 • ประสบการณ์ด้านงานวิจัยและพัฒนา ไม่น้อยกว่า 12 ปี กรณีมีประสบการณ์ด้านการตรวจวิเคราะห์ การวิจัย หรือการพัฒนาเชิงเทคนิคด้านอัญมณีและเครื่องประดับในห้องปฏิบัติการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งบังคับบัญชาไม่น้อยกว่า 7 ปี การบริหารหน่วยงาน บุคลากร งบประมาณ
 • ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามการเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตาม พรฎ จัดตั้งสถาบันฯ

ความรู้ ความสามารถ ทักษะเฉพาะตำแหน่ง

 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word, Excel และ Power point
 • ทักษะการคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร การนำเสนอ และการบริหารจัดการ
 • ทักษะการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในห้องแล็บวิเคราะห์
 • ความสามารถในการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบอัญมณี
วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน หรือในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญในงาน มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพงานที่สูงมาก โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านตรวจสอบ วิเคราะห์และวิจัยด้านอัญมณีประเภทต่างๆ รวมถึงการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อำนวยการ สั่งการ มอบหมาย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหาในงานตามภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากและซับซ้อนมาก และมีผลกระทบในวงกว้าง รวมถึงการให้คำแนะนำ ปรึกษา ปรับปรุงแก้ไข และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร ในการปรับปรุงการพัฒนางานให้ตอบสนองต่อพันธกิจและยุทธศาสตร์ของสถาบัน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิทยาศาสตร์ อัญมณี ธรณีวิทยา วัสดุศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง หรือสาขาวิชาทางอื่นที่สถาบันพิจารณาเห็นว่ามีความรู้เทียบได้ในระดับเดียวกันกับสาขาวิชาข้างต้น ซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 • ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่สถาบันกำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 • ประสบการณ์ด้านห้องแล็บปฏิบัติการ เคมีวิเคราะห์ไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือเคยปฏิบัติงานในตำแหน่งระดับฝ่าย หรือนักวิชาการเชี่ยวชาญสูง (ระดับ 4) ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือเคยปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักวิชาการเชี่ยวชาญ (ระดับ 3) ไม่น้อยกว่า 5 ปี แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สถาบันกำหนด
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งบังคับบัญชาไม่น้อยกว่า 7 ปี (กรณีมีประสบการณ์จากที่อื่น)

ความรู้ ความสามารถ ทักษะเฉพาะตำแหน่ง

 • การใช้ภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดี
 • การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word, Excel และ Power point
 • ทักษะการสื่อสาร (เขียนและพูดสื่อความ) การนำเสนอ (Presentation) และการบริหารจัดการ
 • ทักษะการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในห้องแล็บวิเคราะห์
 • ความสามารถในการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน

เจ้าหน้าที่บัญชี
วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางด้านบัญชี ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบของผู้บังคับบัญชา มีลักษณะงานที่ต้องจัดทำบัญชีและเก็บรักษาบัญชี รวมทั้งเอกสารประกอบการลงบัญชี การตรวจสอบบัญชี ตรวจวิเคราะห์งบดุล บัญชีกำไรขาดทุน ศึกษา รวบรวมข้อมูลพัฒนาการของระบบบัญชี รูปแบบระบบภาษีต่างๆ สำหรับวางแผนพัฒนาระบบบัญชีของสถาบัน ปฏิบัติงานร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตในการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีและจัดทำรายงานประจำปี การปฏิบัติงานตามระบบมาตรฐานต่างๆในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน การถ่ายทอดความรู้ด้านการบัญชี มาตรฐานและข้อกำหนดด้านการบัญชี จัดเก็บข้อมูล ทำสถิติ หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศงานบัญชี ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงด้านการบัญชีแก่เจ้าหน้าที่สถาบัน รวมถึงให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรับผิดชอบหลัก

 • การจัดทำและควบคุมแผนงบประมาณของหน่วยงาน ตรวจสอบและควบคุมกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินการตามแผน
 • จัดทำเอกสารทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและ ใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชี
 • รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินของสถาบันให้ถูกต้องและทันสมัย
 • จัดทำรายงานทางบัญชีสำหรับองค์กรในแต่ละช่วงเวลาและปีงบประมาณ
 • จัดทำรายงานประจำเดือน และรายงานประจำปี
 • รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินของสถาบันให้ถูกต้องและทันสมัย
 • ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ สาขาวิชาทางอื่นที่สถาบันพิจารณาเห็นว่ามีความรู้เทียบได้ใน ระดับเดียวกัน กับสาขาวิชาข้างต้น ซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 • ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่สถาบันกำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 • ประสบการณ์ทางด้านงานการเงิน บัญชี 1 ปีขึ้นไป

ความรู้ ความสามารถ ทักษะเฉพาะตำแหน่ง

 • การใช้ภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดี
 • การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word, Excel และ Power point
 • ทักษะการสื่อสาร (เขียนและพูดสื่อความ) การนำเสนอ (Presentation) การจัดการเอกสาร
 • ทักษะการติดตามงาน ประสานงาน และการให้บริการ
 • ความสามารถในการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน

เจ้าหน้าที่ข้อมูล
วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน

วิเคราะห์สภาวะทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ การตลาดและภาคการผลิตที่เกี่ยวข้อง สำหรับจัดทำบทความวิชาการหรือรายงานสภาวการณ์ ข่าวสารต่างๆ การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอัญมณีและเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมและปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ การพาณิชย์ การผลิต การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับทั้งในและต่างประเทศ ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงรายละเอียดการให้บริการด้านข้อมูลแก่ผู้รับบริการ จัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศงานวิเคราะห์ข้อมูล

- จัดทำบทความและรายงานวิชาการด้านการตลาดอัญมณีและเครื่องประดับ
- วิเคราะห์สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ
- จัดทำข้อมูลและงานวิเคราะห์เชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนแก่หน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร
- บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับของสถาบัน
- ให้คำปรึกษา/คำแนะนำด้านการค้าการลงทุนแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู้ประกอบการ
- จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยการตลาดที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในการทำงานวิเคราะห์ วิจัย ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านการตลาด และ/หรืองานด้านวิชาการ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดี
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมต่างๆ ในหน้าที่ระดับดี
 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร (เขียนและพูดสื่อความ) การนำเสนอ และสรุปประเด็นอย่างเป็นระบบ
 • มีประสบการณ์ในการทำแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ การคาดการณ์แนวโน้มธุรกิจ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์แนวโน้มอุตสาหกรรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมรูปถ่ายและหลักฐานการศึกษามาที่
ส่วนงานบุคคล สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
140, 140/1-3, 140/5 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 6
ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 624 (ติดต่อที่ส่วนงานบุคคล)
E-mail: tpakkanutr@git.or.th
ดาวน์โหลดใบสมัครงาน