แหล่งงาน

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(วันที่ประกาศ 22 พฤษภาคม 2561)

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สังกัดกระทรวงพาณิชย์ จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยให้มีขีดความสามารถสูงในตลาดโลก มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีความกระตือรือร้นในการทำงาน ในตำแหน่งดังต่อไปนี้


หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน

จัดทำนโยบายและแผนการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน จัดทำแผนงบประมาณและค่าใช้จ่ายประจำปีโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย และจัดทำแผนหรือโครงการสำหรับใช้เป็นยุทธศาสตร์การดำเนินงานของสถาบัน รวมถึงการกำหนดกรอบ หลักเกณฑ์ และแนวทางการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินงานและควบคุมกิจกรรม

ความรับผิดชอบหลัก

จัดทำแผนยุทธศาสตร์สถาบันฯ

 • ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
 • กำหนดตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์และทบทวนสอบความเหมาะสมของตัวชี้วัดระดับองค์กรและตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน
 • จัดทำแผน ติดตาม รายงานผลการดำเนินงาน ประเมินผลสำเร็จตามแผนงาน และเสนอแนวทางการพัฒนาผลการดำเนินงานระดับองค์กร

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดทำแผนและนโยบายด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม และงานงบประมาณงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ความรู้ ความสามารถ ทักษะเฉพาะตำแหน่ง

 • การใช้ภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดี
 • มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
เจ้าหน้าที่ข้อมูล
วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการเศรษฐกิจ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ในการการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทำบทความวิชาการ สรุปรายงานการปฏิบัติงานหรือข้อมูล เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมและปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ การพาณิชย์ การผลิต การลงทุนในภาคอุตสาหกรรม อัญมณีและเครื่องประดับทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชาและสถาบัน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่าในสาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในการทำงานวิเคราะห์ วิจัย ด้านเศรษฐศาสตร์ และ/หรือการตลาด 0-3 ปี
 • ทักษะในการคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร (เขียนและพูดสื่อความ) การนำเสนอ และสรุปประเด็นอย่างเป็น ระบบ มีตรรกะในการคิด
 • มีประสบการณ์ทำงานวิจัยหรืองานวิชาการ
 • การใช้ภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดี
 • ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำเร็จรูป Word, Excel และ Power point

ภัณฑารักษ์
วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน

ปฏิบัติงานทางด้านภัณฑารักษ์ โดยตรงเกี่ยวกับวัตถุสิ่งของและทรัพย์สินอันมีค่า ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ รวมถึงการสำรวจ จัดหา การเก็บรวบรวม การจัดทำบันทึกหลักฐาน การจำแนกประเภท ดูแล อนุรักษ์ ซ่อมแซม สงวนรักษา การจัดแสดงเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้และให้บริการทางการศึกษา การประเมินคุณค่า ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน การเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ใช้บริการ รวมถึงให้ข้อคิดเห็น เสนอแนะ เพื่อปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาโบราณคดี การจัดการพิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ อัญมณี ธรณีวิทยา วัสดุศาสตร์ การออกแบบศิลป์ ศิลปประยุกต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารงานพิพิธภัณฑ์ 0-3 ปี
 • สามารถเป็นวิทยากรแนะนำพิพิธภัณฑ์
 • การใช้ภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดี
 • ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำเร็จรูป Word, Excel และ Powerpoint

เจ้าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูล
วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรม เผยแพร่ความรู้ ข้อมูลวิชาการ สภาวะทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ การตลาดและภาคการผลิตที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชา รวมถึงการศึกษา วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงกระบวนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บ รวบรวมข้อมูล เรียบเรียงข้อมูลข่าวสาร บทความ เพื่อใช้ในการเผยแพร่ผ่านช่องทางการเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ จัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานเผยแพร่ความรู้และ ข้อมูลข่าวสาร ปฏิบัติงานทางด้านบรรณารักษศาสตร์ ให้คาแนะนา ตอบปัญหาและชี้แจงรายละเอียดการให้บริการแก่ผู้ใช้ห้องสมุด ควบคุมดูแลห้องสมุด รวมถึงให้ข้อคิดเห็น เสนอแนะในการดาเนินงาน เพื่อปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่าในสาขานิเทศศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดี
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อาทิ Microsoft Office, Photoshop, Illustrator เป็นต้น
 • มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบงานกราฟิก การตัดต่อวีดีโอ และการจัดการเนื้อหาบนสื่อออนไลน์
 • มีทักษะในการสื่อสาร (เขียนและพูดสื่อความ) การนำเสนอ และการบริหารจัดการ
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านสื่อสารมวลชน หรือประชาสัมพันธ์ 3-5 ปี

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ วิเคราะห์นโยบาย แผนงาน สถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม เพื่อวางแผนหรือกำหนดแผนการปฏิบัติงานภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบของผู้บังคับบัญชา ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องทำการสำรวจ รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ ภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของสถาบัน กิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ประมวลนโยบายของสถาบัน เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนงานหรือกำหนดยุทธศาสตร์ ในการทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงาน สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ชี้แจงและให้รายละเอียดแก่ผู้เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ เผยแพร่ความรู้ และตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานนโยบายและแผน จัดเก็บข้อมูล ทำสถิติ หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ รวมถึงให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะการดำเนินงาน เพื่อปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดทำแผนและนโยบายด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม และงานงบประมาณงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ไม่น้อยกว่า 3 ปี

ความรู้ ความสามารถ ทักษะเฉพาะตำแหน่ง

 • การใช้ภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดี
 • มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

นักวิจัย
วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ด้านการวิจัยและพัฒนาด้านเทคนิค การตรวจสอบ วิเคราะห์ ปรับปรุงคุณภาพการออกแบบ อัญมณีและเครื่องประดับประเภทต่างๆ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ เสนอความเห็น สรุปรายงาน และปฏิบัติงานวิจัย จัดเก็บข้อมูล จัดทำสถิติประมวลผล แปรผลข้อมูล นำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์กร ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการวิจัย บริหารโครงการวิจัย รวมทั้งประสานงานติดตามความคืบหน้า ให้การสนับสนุน ให้คำแนะนำ คำปรึกษา กับคณะวิจัยและผู้เกี่ยวข้องภายใต้ทุนโครงการวิจัยและพัฒนาของสถาบัน และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ปริญญาโท หรือสูงกว่า สาขาวิทยาศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการวิจัยและพัฒนาไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีผลงานวิจัยด้านอัญมณีและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ความรู้ ความสามารถ ทักษะเฉพาะตำแหน่ง

 • การใช้ภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน เขียนในระดับดี
 • การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word, Excel และ Power point
 • มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

เจ้าหน้าที่บริหารการขาย โครงการซื้อด้วยความมั่นใจ Buy With Confidence (Contract)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ออกพบลูกค้ารายเก่า รายใหม่ ประชาสัมพันธ์ นำเสนอผลิตภัณฑ์การให้บริการของสถาบัน
 • ให้ข้อมูลการบริการหรือคำแนะนำหลังการขายแก่ลูกค้าและผู้ใช้บริการ
 • รับ Order ลูกค้าและแจ้งยอดให้กับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ ปิดการขาย
 • สร้างความต้องการในการสั่งซื้อ สร้างยอดขาย และหาแนวทางในการเพิ่มโอกาสในการขาย
 • ติดตามการเสนอราคา ประสานงานระหว่างลูกค้ากับสถาบัน
 • ตอบอีเมลลูกค้าทั้งในประเทศและตางประเทศได้
 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ติดต่อสื่อสารกับลูกค้า
 • หาตลาด ค้นหากลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • สามารถออกงานแฟร์ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • จัดทำรายงานขาย และงานเอกสารที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบ
 • หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • มีบุคลิกภาพที่ดี มีใจรักงานบริการ

คุณสมบัติพื้นฐาน

 • การศึกษา: ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย บริหารลูกค้า
 • มีความรู้ด้านอัญมณีและเครื่องประดับจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ค่าตอบแทน

 • Commission Only

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมรูปถ่ายและหลักฐานการศึกษามาที่
ส่วนงานบุคคล สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
140, 140/1-3, 140/5 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 6
ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 624 (ติดต่อที่ส่วนงานบุคคล)
E-mail: kveerin@git.or.th
ดาวน์โหลดใบสมัครงาน


AURORA Diamond
(วันที่ประกาศ 23 เมษายน 2561)
Product Officer จำนวน 7 อัตรา (เร่งด่วน)

ลักษณะการทำงาน

 • คัดแยกสี ขนาด คุณภาพของเพชร
 • ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องประดับให้ตรงตามมาตราฐาน
 • พิจารณาราคาสินค้า เครื่องประดับจาก Supplier ให้มีราคาที่เหมาะสมตามท้องตลาด
 • จัดทำสรุปรายงานผลสินค้าในแต่ละเดือน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาออกแบบเครื่องประดับและ สาขาอัญมณี
 • มีประสบการณ์คัดแยกเพชร
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • สามาถหาผู้ค้ำประกันได้
 • สามารถปฎิบัติงานวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 9.00-18.00 ได้
 • เขตพื้นที่ปฎิบัติงาน พระโขนง, บางนา จังหวัดที่ปฎิบัติงาน กรุงเทพมหานคร อุดมสุข 26

สวัสดิการ

 • เบี้ยขยัน
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ประกันสังคม
 • ค่าล่วงเวลา
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • โบนัส
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลทั้งพนักงานและบุตร
 • กองทุนกู้ยืม
 • อายุงานนาน
 • เงินช่วยสมรส
 • เงินช่วยเหลือกรณีมรณกรรม

ติดต่อสอบถามข้อมูล และสัมภาษณ์งานได้ที่ แผนกสรรหาบุคลากร
LINE: AU-RECRUIT
Tel. 091-889-9271, 090-907-4107