แหล่งงาน

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(วันที่ประกาศ 7 มิถุนายน 2562)

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สังกัดกระทรวงพาณิชย์ จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยให้มีขีดความสามารถสูงในตลาดโลก มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีความกระตือรือร้นในการทำงาน ในตำแหน่งดังต่อไปนี้


รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ด้านเทคนิค

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านหลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือก และคุณสมบัติเบื้องต้น ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ด้านเทคนิค

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบอัญมณี
วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านตรวจสอบ วิเคราะห์และวิจัยด้านอัญมณีประเภทต่างๆ รวมถึงการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อำนวยการ สั่งการ มอบหมาย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหาในงานตามภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากและซับซ้อนและมีผลกระทบในวงกว้าง รวมถึงการให้คำแนะนำ ปรึกษา ปรับปรุงแก้ไข และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการปรับปรุงการพัฒนางานให้ตอบสนองต่อพันธกิจและยุทธศาสตร์ของสถาบัน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

ความรับผิดชอบหลัก

 • การกำกับนโยบายและแผนงานของหน่วยงาน กำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดผลงาน
 • การบริหารงานของหน่วยงาน ควบคุม กำกับดูแล และพัฒนากระบวนการทำงานของฝ่าย
 • การบริหารผู้ใต้บังคับบัญชา กำหนดเป้าหมายติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน พัฒนาความรู้ทักษะ
 • การจัดทำและควบคุมแผนงบประมาณของหน่วยงาน
 • วิเคราะห์ยุทธศาสตร์สำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของฝ่าย
 • การตรวจวิเคราะห์อัญมณี รับรองผลการวิเคราะห์
 • การบริหารลูกค้า กำกับ ดูแลการให้บริการและการสร้างสัมพันธภาพ การสื่อสารที่ดีกับลูกค้า
 • การบริหารรายได้ตามเป้าหมาย การนำเสนอผลประกอบการต่อคณะกรรมการ
 • การเขียนบทความทางวิชาการ ให้คำปรึกษา แนะนำ ตรวจสอบบทความวิชาการ
 • การบำรุงรักษาเครื่องมือประจำปี
 • การเป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตรด้านอัญมณี
 • การบริหารงานด้านมาตรฐานการ ทำงานและระบบมาตรฐานต่างๆ

คุณสมบัติ

 • มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาธรณีวิทยา อัญมณีศาสตร์ วัสดุศาสตร์ โลกศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง
 • ประสบการณ์ด้านห้องแล็บปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 10 ปี กรณีมีประสบการณ์ด้านการตรวจวิเคราะห์ การวิจัย หรือการพัฒนาเชิงเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งบังคับบัญชาไม่น้อยกว่า 7 ปี การบริหารหน่วยงาน บุคลากร งบประมาณ
 • ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามการเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตาม พรฎ จัดตั้งสถาบันฯ

ความรู้ ความสามารถ ทักษะเฉพาะตำแหน่ง

 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี หากมีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศอื่นๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word, Excel และ Power point
 • ทักษะการสื่อสาร (เขียนและพูดสื่อความ) การนำเสนอ (Presentation) และการบริหารจัดการ
 • ทักษะการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในห้องแล็บวิเคราะห์
 • ความสามารถในการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้มีความพร้อมได้อย่างเป็นระบบ ทันสมัย ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินงานและการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดทำมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัย การป้องกันภัยคุกคามต่อระบบคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบ ควบคุมดูแลเว็บไซต์สถาบัน ให้คำปรึกษา แนะนำแก่หน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อำนวยการ สั่งการ มอบหมาย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหาในงานตามภารกิจของหน่วยงาน รวมถึงการให้ คำแนะนำ ปรึกษา ปรับปรุงแก้ไขและแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการปรับปรุงการพัฒนางานให้ตอบสนองต่อพันธกิจและยุทธศาสตร์ของสถาบัน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

ความรับผิดชอบหลัก

 • การกำกับนโยบายและแผนงานของหน่วยงาน กำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดผลงาน
 • การบริหารงานของหน่วยงาน ควบคุม กำกับดูแล และพัฒนากระบวนการทำงานของฝ่าย
 • การบริหารผู้ใต้บังคับบัญชา กำหนดเป้าหมายติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน พัฒนาความรู้ทักษะ
 • การจัดทำและควบคุมแผนงบประมาณของหน่วยงาน
 • วิเคราะห์ยุทธศาสตร์สำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของฝ่าย
 • การออกแบบโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ของสถาบัน
 • การสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับหน่วยงานต่างๆ
 • การพัฒนาระบบสารสนเทศ (Information System) ให้กับ ส่วนงาน/ฝ่ายต่างๆ ของสถาบัน
 • การอบรมการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • การบริหารงานด้านมาตรฐานการ ทำงานและระบบมาตรฐานต่างๆ

คุณสมบัติ

 • มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง
 • ประสบการณ์บริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 12 ปี
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งบังคับบัญชาไม่น้อยกว่า 7 ปี การบริหารหน่วยงาน บุคลากร งบประมาณ
 • ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามการเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตาม พรฎ จัดตั้งสถาบันฯ

ความรู้ ความสามารถ ทักษะเฉพาะตำแหน่ง

 • การใช้ภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดี
 • การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word, Excel และ Power point
 • ทักษะการสื่อสาร และการประสานงานกับบุคคลอื่น
 • ความรู้ในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์และสามารถใช้งานโปรแกรมสาหรับการสร้างเว็บไซต์ เช่น Macromedia Dreamweaver
 • ทักษะในการพัฒนาเว็บเพจด้วยการใช้ HTML, XML, ASP.NET, PHP หรือ JavaScript
 • ความรู้ในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ตลอดจนสามารถใช้งานโปรแกรมสำหรับสร้างเว็บไซต์
 • ความสามารถในการออกแบบและการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop
 • ความรู้ในเรื่องระบบฐานข้อมูลและสามารถติดตั้ง ดูแล และแก้ปัญหาการใช้งานโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล MS SQL Server ได้
 • ความสามารถในการกำหนดแบบรูปรายการและคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) สำหรับการจัดซื้อคุรุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์และการจัดจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศ
 • ความสามารถในการแก้ปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) ทั้งในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
 • ความรู้ด้านการบริหารจัดการและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
นิติกรอาวุโส (Senior Lawyer)
ความรับผิดชอบหลัก

 • การยกร่างระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง ข้อกำหนด และเอกสารทางกฎหมาย
 • ให้บริการคำปรึกษาด้านกฎหมาย รวมทั้งวินิจฉัยปัญหาด้านกฎหมาย เพื่อประกอบการตัดสินใจทางการบริหาร การวางระบบแนวทางปฏิบัติการดำเนินงาน
 • จัดทำ/ตรวจสอบเอกสาร หนังสือมอบอำนาจ ออกหนังสือทางกฎหมายอื่น ๆ
 • ร่างนิติกรรมสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
 • ร่างเอกสารประกอบสัญญา เช่น Terms of Reference, Proposal, หลักประกันสัญญา, งบประมาณ เป็นต้น
 • จัดทำระบบเอกสารด้านกฎหมาย (จัดเก็บนิติกรรมสัญญา) จัดทำลงทะเบียนเก็บข้อมูลนิติกรรมสัญญา ตรวจสอบ ยกเลิก คืนเอกสารค้ำประกัน (หลักประกันสัญญา) สัญญาสิ้นสุดถาวร
 • การฟ้องร้องดำเนินคดี เป็นตัวแทนของสถาบันฯในการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนในคดีอาญา สืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และการดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับคดีความที่สถาบันเป็นคู่กรณี
 • การจัดทำรายงานสรุปการดำเนินงานประจำเดือน ประจำปี

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขานิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในการทำงานในด้านกฎหมาย หรือนิติกร หรือทนายความ ไม่น้อยกว่า 5 ปี

ความรู้ ความสามารถ ทักษะเฉพาะตำแหน่ง

 • ความรู้กฎหมายปกครอง กฎหมายจัดซื้อพัสดุภาครัฐ กฎหมายแรงงาน กฎหมายแพ่งและอาญา
 • ประสบการณ์ในการว่าความ พิธีการทางศาล การฟ้องร้อง
 • ประสบการณ์การดำเนินการทางวินัย การสืบสวนสอบสวน การร้องทุกข์ อุทธรณ์ ฯลฯ
 • การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป
 • ทักษะการสื่อสาร (เขียนและพูดสื่อความ) การนำเสนอ (Presentation)

เจ้าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูล (Information Dissemination Officer)
ความรับผิดชอบหลัก

 • เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรม เผยแพร่ความรู้ ข่าวสารวิชาการ สภาวะทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ การตลาดและภาคการผลิต
 • รวบรวม ข้อมูล เรียบเรียงข่าวสาร บทความ เพื่อใช้ในการเผยแพร่ผ่านช่องทางการเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
 • จัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศงานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูล
 • จัดทำบทความให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการเผยแพร่ผ่านอีเมลและสื่อออนไลน์ต่างๆ
 • ส่งบทความไปลงตีพิมพ์ในนิตยสารทั้งในและต่างประเทศ
 • ส่งเอกสารวิชาการของสถาบันไปให้แก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งรัฐและเอกชน
 • จัดสัมมนาวิชาการ
 • ติดต่อ ประสานงาน ติดตามงาน และตรวจทานความถูกต้องในการจัดพิมพ์สิ่งพิมพ์วิชาการ รายงานวิจัย และสื่อประชาสัมพันธ์งานบริการระบบฐานข้อมูล

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่าในสาขาประชาสัมพันธ์ บรรณารักษ์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 3 ปี

ความรู้ ความสามารถ ทักษะเฉพาะตำแหน่ง

 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office โปรแกรมออกแบบกราฟิก เช่น Adobe Photoshop, Illustrator รวมถึงโปรแกรมตัดต่อวีดีโอ
 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ สามารถสื่อสารผ่านงานเขียนและ/หรือ Infographic ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ และติดต่อประสานงานกับส่วนงานต่างๆ ทั้งในและนอกองค์กร
 • มีความกระตือรือร้นและความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน

เจ้าหน้าที่ข้อมูล (Information Specialist)
วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน

ปฏิบัติงานจัดทำบทความวิชาการหรือรายงานสภาวการณ์ข่าวสารต่างๆ วิเคราะห์สภาวะทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ การตลาดและภาคการผลิตที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สรุปรายงานหรือข้อมูลการปฏิบัติงาน เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมและปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ การพาณิชย์ การผลิต การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับทั้งในและต่างประเทศ ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงรายละเอียดการให้บริการด้านข้อมูลแก่ผู้รับบริการ จัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศงานวิเคราะห์ข้อมูล และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่าในในสาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในการทำงานวิเคราะห์ วิจัย ด้านเศรษฐศาสตร์ และ/หรือการตลาด 0-3 ปี

ความรู้ ความสามารถ ทักษะเฉพาะตำแหน่ง

 • การใช้ภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดี
 • การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word, Excel และ Power point
 • ทักษะในการคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร (เขียนและพูดสื่อความ) การนำเสนอ และสรุปประเด็นอย่างเป็นระบบ มีตรรกะในการคิด
 • ทักษะการเขียนงานวิจัยหรืองานวิชาการ

ความรู้ ความสามารถ ทักษะเฉพาะตำแหน่ง

 • การใช้ภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดี
 • การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word, Excel และ Power point
 • ทักษะการสื่อสาร (เขียนและพูดสื่อความ) การนำเสนอ (Presentation)
 • ทักษะการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในห้องแล็บวิเคราะห์
 • ความสามารถในการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมรูปถ่ายและหลักฐานการศึกษามาที่
ส่วนงานบุคคล สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
140, 140/1-3, 140/5 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 6
ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 624 (ติดต่อที่ส่วนงานบุคคล)
E-mail: tpakkanutr@git.or.th
ดาวน์โหลดใบสมัครงาน