แหล่งงาน

แหล่งงาน

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(วันที่ประกาศ 8 สิงหาคม 2561)

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สังกัดกระทรวงพาณิชย์ จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยให้มีขีดความสามารถสูงในตลาดโลก มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีความกระตือรือร้นในการทำงาน ในตำแหน่งดังต่อไปนี้


หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน

จัดทำนโยบายและแผนการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน จัดทำแผนงบประมาณและค่าใช้จ่ายประจำปีโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย และจัดทำแผนหรือโครงการสำหรับใช้เป็นยุทธศาสตร์การดำเนินงานของสถาบัน รวมถึงการกำหนดกรอบ หลักเกณฑ์ และแนวทางการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินงานและควบคุมกิจกรรม

ความรับผิดชอบหลัก

จัดทำแผนยุทธศาสตร์สถาบันฯ

 • ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
 • กำหนดตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์และทบทวนสอบความเหมาะสมของตัวชี้วัดระดับองค์กรและตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน
 • จัดทำแผน ติดตาม รายงานผลการดำเนินงาน ประเมินผลสำเร็จตามแผนงาน และเสนอแนวทางการพัฒนาผลการดำเนินงานระดับองค์กร

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดทำแผนและนโยบายด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม และงานงบประมาณงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ความรู้ ความสามารถ ทักษะเฉพาะตำแหน่ง

 • การใช้ภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดี
 • มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบของผู้บังคับบัญชา ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องศึกษา วิเคราะห์ และปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล การวางแผนอัตรากำลัง การกำหนดตำแหน่ง การประเมินค่างาน การบริหารค่าจ้างค่าตอบแทน สวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทนต่างๆ การสรรหา การบรรจุและการแต่งตั้ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรมสัมพันธ์ การรักษาจรรยาบรรณและระเบียบวินัย การบริหารระบบมาตรฐานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน การถ่ายทอดความรู้ มาตรฐานและข้อกำหนดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดเก็บข้อมูล ทำสถิติ หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงด้านบริหารทรัพยากรบุคคลแก่เจ้าหน้าที่สถาบัน รวมถึงให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา และปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาองค์กร กฎหมาย สังคมศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ บริหารธุรกิจ จิตวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ สาขาวิชาทางอื่นที่สถาบันพิจารณาเห็นว่ามีความรู้เทียบได้ในระดับเดียวกัน กับสาขาวิชาข้างต้น ซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 • ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่สถาบันกำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 • ประสบการณ์งานบริหารทรัพยากรบุคคล 0-3 ปี

ความรู้ ความสามารถ ทักษะเฉพาะตำแหน่ง

 • การใช้ภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดี
 • การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word, Excel และ Power point
 • ทักษะการสื่อสาร (เขียนและพูดสื่อความ) การนำเสนอ (Presentation) การจัดการเอกสาร
 • ความรู้ด้านกฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายองค์การมหาชน กฎหมายปกครอง หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ทักษะการติดตามงาน ประสานงาน และการให้บริการ
 • ความสามารถในการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน

นักวิชาการโลหะมีค่า
วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติการตรวจสอบ วิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจวัด วินิจฉัย และวิจัยด้านโลหะมีค่า ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชา มีลักษณะงานต้องศึกษา ค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล การร่วมดำเนินการวิจัยและพัฒนาการตรวจวิเคราะห์ด้านโลหะมีค่า เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ร่วมดำเนินการฝึกอบรม เผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำเอกสาร ตำรา คู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงการปฏิบัติงานตามระบบมาตรฐานต่างๆในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน การจัดเก็บข้อมูล ทำสถิติ หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศงานตรวจสอบโลหะมีค่า ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงด้านโลหะมีค่าแก่ผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิทยาศาสตร์ เคมี วัสดุศาสตร์ วิศวกรรมเคมี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง หรือสาขาวิชาทางอื่นที่สถาบันพิจารณาเห็นว่ามีความรู้เทียบได้ในระดับเดียวกันกับสาขาวิชาข้างต้น ซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 • ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่สถาบันกำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 • ประสบการณ์ด้านห้องแล็บปฏิบัติการ เคมีวิเคราะห์ 0-3 ปี

ความรู้ ความสามารถ ทักษะเฉพาะตำแหน่ง

 • การใช้ภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดี
 • การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word, Excel และ Power point
 • ทักษะการสื่อสาร (เขียนและพูดสื่อความ) การนำเสนอ (Presentation)
 • ทักษะการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในห้องแล็บวิเคราะห์
 • ความสามารถในการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน

ภัณฑารักษ์
วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน

ปฏิบัติงานทางด้านภัณฑารักษ์ โดยตรงเกี่ยวกับวัตถุสิ่งของและทรัพย์สินอันมีค่า ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ รวมถึงการสำรวจ จัดหา การเก็บรวบรวม การจัดทำบันทึกหลักฐาน การจำแนกประเภท ดูแล อนุรักษ์ ซ่อมแซม สงวนรักษา การจัดแสดงเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้และให้บริการทางการศึกษา การประเมินคุณค่า ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน การเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ใช้บริการ รวมถึงให้ข้อคิดเห็น เสนอแนะ เพื่อปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาโบราณคดี การจัดการพิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ อัญมณี ธรณีวิทยา วัสดุศาสตร์ การออกแบบศิลป์ ศิลปประยุกต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารงานพิพิธภัณฑ์ 0-3 ปี
 • สามารถเป็นวิทยากรแนะนำพิพิธภัณฑ์
 • การใช้ภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดี
 • ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำเร็จรูป Word, Excel และ Powerpoint

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ วิเคราะห์นโยบาย แผนงาน สถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม เพื่อวางแผนหรือกำหนดแผนการปฏิบัติงานภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบของผู้บังคับบัญชา ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องทำการสำรวจ รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ ภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของสถาบัน กิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ประมวลนโยบายของสถาบัน เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนงานหรือกำหนดยุทธศาสตร์ ในการทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงาน สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ชี้แจงและให้รายละเอียดแก่ผู้เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ เผยแพร่ความรู้ และตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานนโยบายและแผน จัดเก็บข้อมูล ทำสถิติ หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ รวมถึงให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะการดำเนินงาน เพื่อปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดทำแผนและนโยบายด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม และงานงบประมาณงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ไม่น้อยกว่า 3 ปี

ความรู้ ความสามารถ ทักษะเฉพาะตำแหน่ง

 • การใช้ภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดี
 • มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

นักวิจัย
วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ด้านการวิจัยและพัฒนาด้านเทคนิค การตรวจสอบ วิเคราะห์ ปรับปรุงคุณภาพการออกแบบ อัญมณีและเครื่องประดับประเภทต่างๆ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ เสนอความเห็น สรุปรายงาน และปฏิบัติงานวิจัย จัดเก็บข้อมูล จัดทำสถิติประมวลผล แปรผลข้อมูล นำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์กร ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการวิจัย บริหารโครงการวิจัย รวมทั้งประสานงานติดตามความคืบหน้า ให้การสนับสนุน ให้คำแนะนำ คำปรึกษา กับคณะวิจัยและผู้เกี่ยวข้องภายใต้ทุนโครงการวิจัยและพัฒนาของสถาบัน และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ปริญญาโท หรือสูงกว่า สาขาวิทยาศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการวิจัยและพัฒนาไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีผลงานวิจัยด้านอัญมณีและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ความรู้ ความสามารถ ทักษะเฉพาะตำแหน่ง

 • การใช้ภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน เขียนในระดับดี
 • การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word, Excel และ Power point
 • มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

เจ้าหน้าที่บริหารการขาย โครงการซื้อด้วยความมั่นใจ Buy With Confidence (Contract)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ออกพบลูกค้ารายเก่า รายใหม่ ประชาสัมพันธ์ นำเสนอผลิตภัณฑ์การให้บริการของสถาบัน
 • ให้ข้อมูลการบริการหรือคำแนะนำหลังการขายแก่ลูกค้าและผู้ใช้บริการ
 • รับ Order ลูกค้าและแจ้งยอดให้กับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ ปิดการขาย
 • สร้างความต้องการในการสั่งซื้อ สร้างยอดขาย และหาแนวทางในการเพิ่มโอกาสในการขาย
 • ติดตามการเสนอราคา ประสานงานระหว่างลูกค้ากับสถาบัน
 • ตอบอีเมลลูกค้าทั้งในประเทศและตางประเทศได้
 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ติดต่อสื่อสารกับลูกค้า
 • หาตลาด ค้นหากลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • สามารถออกงานแฟร์ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • จัดทำรายงานขาย และงานเอกสารที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบ
 • หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • มีบุคลิกภาพที่ดี มีใจรักงานบริการ

คุณสมบัติพื้นฐาน

 • การศึกษา: ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย บริหารลูกค้า
 • มีความรู้ด้านอัญมณีและเครื่องประดับจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ค่าตอบแทน

 • Commission Only

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมรูปถ่ายและหลักฐานการศึกษามาที่
ส่วนงานบุคคล สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
140, 140/1-3, 140/5 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 6
ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 624 (ติดต่อที่ส่วนงานบุคคล)
E-mail: kveerin@git.or.th
ดาวน์โหลดใบสมัครงาน


บริษัท จิวเวลรี่ ชั้นนำของญี่ปุ่น จะขยายสาขามายังประเทศไทยต้องการรับสมัคร พนักงาน ดังนี้

 • ผู้จัดการ 1 ตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ผู้ช่วยผู้จัดการ 1 ตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
 • พนักงานขาย 5 ตำแหน่ง วุฒิ ปวช. ขึ้นไป

*** ผู้ที่มีพื้นฐาน ทางด้านอัญมณี และ ภาษาญี่ปุ่นจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจติดต่อ บริษัท ไทยแลปปิ๊ดดารี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1009-1011 อาคารบางกอกเฮาส์ ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 02-236-2134, 02-236-1689, 02-235-1902
ติดต่อ : คุณวัลลินีย์ ตุลพันธ์
Email : bualaadcorp@gmail.com