แหล่งงาน

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(วันที่ประกาศ 5 มีนาคม 2561)

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สังกัดกระทรวงพาณิชย์ จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยให้มีขีดความสามารถสูงในตลาดโลก มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีความกระตือรือร้นในการทำงาน ในตำแหน่งดังต่อไปนี้

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน

จัดทำนโยบายและแผนการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน จัดทำแผนงบประมาณและค่าใช้จ่ายประจำปีโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย และจัดทำแผนหรือโครงการสำหรับใช้เป็นยุทธศาสตร์การดำเนินงานของสถาบัน รวมถึงการกำหนดกรอบ หลักเกณฑ์ และแนวทางการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินงานและควบคุมกิจกรรม

ความรับผิดชอบหลัก

จัดทำแผนยุทธศาสตร์สถาบันฯ

 • ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
 • กำหนดตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์และทบทวนสอบความเหมาะสมของตัวชี้วัดระดับองค์กรและตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน
 • จัดทำแผน ติดตาม รายงานผลการดำเนินงาน ประเมินผลสำเร็จตามแผนงาน และเสนอแนวทางการพัฒนาผลการดำเนินงานระดับองค์กร

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดทำแผนและนโยบายด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม และงานงบประมาณงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ความรู้ ความสามารถ ทักษะเฉพาะตำแหน่ง

 • การใช้ภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดี
 • มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

เจ้าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูล
วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรม เผยแพร่ความรู้ ข้อมูลวิชาการ สภาวะทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ การตลาดและภาคการผลิตที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชา รวมถึงการศึกษา วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงกระบวนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บ รวบรวมข้อมูล เรียบเรียงข้อมูลข่าวสาร บทความ เพื่อใช้ในการเผยแพร่ผ่านช่องทางการเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ จัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานเผยแพร่ความรู้และ ข้อมูลข่าวสาร ปฏิบัติงานทางด้านบรรณารักษศาสตร์ ให้คาแนะนา ตอบปัญหาและชี้แจงรายละเอียดการให้บริการแก่ผู้ใช้ห้องสมุด ควบคุมดูแลห้องสมุด รวมถึงให้ข้อคิดเห็น เสนอแนะในการดาเนินงาน เพื่อปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่าในสาขานิเทศศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดี
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อาทิ Microsoft Office, Photoshop, Illustrator เป็นต้น
 • มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบงานกราฟิก การตัดต่อวีดีโอ และการจัดการเนื้อหาบนสื่อออนไลน์
 • มีทักษะในการสื่อสาร (เขียนและพูดสื่อความ) การนำเสนอ และการบริหารจัดการ
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านสื่อสารมวลชน หรือประชาสัมพันธ์ 3-5 ปี

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ วิเคราะห์นโยบาย แผนงาน สถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม เพื่อวางแผนหรือกำหนดแผนการปฏิบัติงานภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบของผู้บังคับบัญชา ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องทำการสำรวจ รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ ภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของสถาบัน กิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ประมวลนโยบายของสถาบัน เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนงานหรือกำหนดยุทธศาสตร์ ในการทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงาน สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ชี้แจงและให้รายละเอียดแก่ผู้เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ เผยแพร่ความรู้ และตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานนโยบายและแผน จัดเก็บข้อมูล ทำสถิติ หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ รวมถึงให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะการดำเนินงาน เพื่อปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดทำแผนและนโยบายด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม และงานงบประมาณงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ไม่น้อยกว่า 3 ปี

ความรู้ ความสามารถ ทักษะเฉพาะตำแหน่ง

 • การใช้ภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดี
 • มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

นักวิจัย
วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ด้านการวิจัยและพัฒนาด้านเทคนิค การตรวจสอบ วิเคราะห์ ปรับปรุงคุณภาพการออกแบบ อัญมณีและเครื่องประดับประเภทต่างๆ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ เสนอความเห็น สรุปรายงาน และปฏิบัติงานวิจัย จัดเก็บข้อมูล จัดทำสถิติประมวลผล แปรผลข้อมูล นำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์กร ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการวิจัย บริหารโครงการวิจัย รวมทั้งประสานงานติดตามความคืบหน้า ให้การสนับสนุน ให้คำแนะนำ คำปรึกษา กับคณะวิจัยและผู้เกี่ยวข้องภายใต้ทุนโครงการวิจัยและพัฒนาของสถาบัน และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ปริญญาโท หรือสูงกว่า สาขาวิทยาศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการวิจัยและพัฒนาไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีผลงานวิจัยด้านอัญมณีและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ความรู้ ความสามารถ ทักษะเฉพาะตำแหน่ง

 • การใช้ภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน เขียนในระดับดี
 • การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word, Excel และ Power point
 • มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

เจ้าหน้าที่บริหารการขาย โครงการซื้อด้วยความมั่นใจ Buy With Confidence (Contract)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ออกพบลูกค้ารายเก่า รายใหม่ ประชาสัมพันธ์ นำเสนอผลิตภัณฑ์การให้บริการของสถาบัน
 • ให้ข้อมูลการบริการหรือคำแนะนำหลังการขายแก่ลูกค้าและผู้ใช้บริการ
 • รับ Order ลูกค้าและแจ้งยอดให้กับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ ปิดการขาย
 • สร้างความต้องการในการสั่งซื้อ สร้างยอดขาย และหาแนวทางในการเพิ่มโอกาสในการขาย
 • ติดตามการเสนอราคา ประสานงานระหว่างลูกค้ากับสถาบัน
 • ตอบอีเมลลูกค้าทั้งในประเทศและตางประเทศได้
 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ติดต่อสื่อสารกับลูกค้า
 • หาตลาด ค้นหากลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • สามารถออกงานแฟร์ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • จัดทำรายงานขาย และงานเอกสารที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบ
 • หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • มีบุคลิกภาพที่ดี มีใจรักงานบริการ

คุณสมบัติพื้นฐาน

 • การศึกษา: ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย บริหารลูกค้า
 • มีความรู้ด้านอัญมณีและเครื่องประดับจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ค่าตอบแทน

 • Commission Only

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมรูปถ่ายและหลักฐานการศึกษามาที่
ส่วนงานบุคคล สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
140, 140/1-3, 140/5 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 6
ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 624 (ติดต่อที่ส่วนงานบุคคล)
E-mail: kveerin@git.or.th
ดาวน์โหลดใบสมัครงาน


AURORA Diamond
(วันที่ประกาศ 23 เมษายน 2561)
Product Officer จำนวน 7 อัตรา (เร่งด่วน)

ลักษณะการทำงาน

 • คัดแยกสี ขนาด คุณภาพของเพชร
 • ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องประดับให้ตรงตามมาตราฐาน
 • พิจารณาราคาสินค้า เครื่องประดับจาก Supplier ให้มีราคาที่เหมาะสมตามท้องตลาด
 • จัดทำสรุปรายงานผลสินค้าในแต่ละเดือน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาออกแบบเครื่องประดับและ สาขาอัญมณี
 • มีประสบการณ์คัดแยกเพชร
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • สามาถหาผู้ค้ำประกันได้
 • สามารถปฎิบัติงานวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 9.00-18.00 ได้
 • เขตพื้นที่ปฎิบัติงาน พระโขนง, บางนา จังหวัดที่ปฎิบัติงาน กรุงเทพมหานคร อุดมสุข 26

สวัสดิการ

 • เบี้ยขยัน
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ประกันสังคม
 • ค่าล่วงเวลา
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • โบนัส
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลทั้งพนักงานและบุตร
 • กองทุนกู้ยืม
 • อายุงานนาน
 • เงินช่วยสมรส
 • เงินช่วยเหลือกรณีมรณกรรม

ติดต่อสอบถามข้อมูล และสัมภาษณ์งานได้ที่ แผนกสรรหาบุคลากร
LINE: AU-RECRUIT
Tel. 091-889-9271, 090-907-4107