แหล่งงาน

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(วันที่ประกาศ 10 เมษายน 2562)

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สังกัดกระทรวงพาณิชย์ จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยให้มีขีดความสามารถสูงในตลาดโลก มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีความกระตือรือร้นในการทำงาน ในตำแหน่งดังต่อไปนี้


รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ด้านเทคนิค

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านหลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือก และคุณสมบัติเบื้องต้น ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ด้านเทคนิค

เจ้าหน้าที่พัสดุ (จัดซื้อหน่วยงานภาครัฐ)
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 • จัดทำแผนจัดซื้อ จัดจ้าง การบริหารคลังพัสดุ ประจำปีควบคุมดูแล ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน
 • ประสานงาน และดำเดินการจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง โดยวิธี (ประกาศเชิญชวน e-bidding, วิธีคัดเลือก, วิธีเฉพาะเจาะจง)
 • ควบคุมดูแลการรับ จ่าย ตรวจสอบ พัสดุคงคลัง และพัสดุใช้งานของสถาบัน พร้อมทั้งกำกับดู แลการตรวจสอบ ตรวจนับพัสดุ และจัดทำรายงานการตรวจนับพัสดุ
 • ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลคู่ค้า จัดทำรายงานประเมิน วิเคราะห์ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดำเนินงานของคู่ค้า
 • จัดทำรายงานประจำเดือน รายงานประจำปี เสนอต่อผู้บังคับบัญชา ควบคุมการจัดเก็บและการค้นหาเอกสารอย่างเป็นระบบ

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 • ประสบการณ์งานจัดซื้อและพัสดุหน่วยงานภาครัฐมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ความรู้ ความสามารถทักษะเฉพาะตำแหน่ง

 • มีความรู้ด้านพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 • มีความรู้ด้านระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 • มีประสบการณ์เคยทำงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานพัสดุภาครัฐ
 • หากมีประสบการณ์ตรงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่การตลาด (Marketing Officer)
วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน

ปฏิบัติงานในงานการตลาด การจัดทำแผนการตลาดของผลิตภัณฑ์สถาบันประเภทต่างๆ เช่น การให้บริการตรวจสอบ การฝึกอบรม เป็นต้น ดูแลการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การตลาด พัฒนาและหาช่องทางการตลาดใหม่ๆ สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด ความต้องการของลูกค้าเพื่อใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสม ให้ความรู้และรายละเอียดตัวผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆของสถาบันแก่ลูกค้าที่ต้องการใช้บริการ และเจรจาต่อรองกับลูกค้าตามโปรโมชั่นการใช้บริการต่างๆของสถาบัน จัดเก็บข้อมูล ทำสถิติ หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศงานการตลาด และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านการตลาด ลูกค้าสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ 0-3 ปี

ความรู้ ความสามารถ ทักษะเฉพาะตำแหน่ง

 • การใช้ภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดี
 • การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word, Excel และ Power point
 • ทักษะในการสื่อสาร (เขียนและพูดสื่อความ) การนำเสนอ การเจรจาต่อรอง
 • ความรู้ ความสามารถด้านการขาย การตลาด
 • ความสามารถในการวิเคราะห์ ความเข้าใจธุรกิจและสภาวะทางเศรษฐกิจ การวิจัยตลาด

เจ้าหน้าที่บัญชี (Accounting Officer)
วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน

ปฏิบัติงานในด้านบัญชี จัดทำบัญชีและเก็บรักษาบัญชี รวมทั้งเอกสารประกอบการลงบัญชี การตรวจสอบบัญชี ตรวจวิเคราะห์งบดุล บัญชีกำไรขาดทุน ภาษีต่างๆ ตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีและจัดทำรายงานประจำปี จัดเก็บข้อมูล ทำสถิติ หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศงานบัญชี และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทางด้านงานบัญชีและการเงิน 0-3 ปี

ความรู้ ความสามารถ ทักษะเฉพาะตำแหน่ง

 • การใช้ภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดี
 • การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word, Excel และ Power point
 • ทักษะการสื่อสาร (เขียนและพูดสื่อความ) การนำเสนอ (Presentation) การจัดการเอกสาร
 • ทักษะการติดตามงาน ประสานงาน และการให้บริการ
 • ความสามารถในการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน

เจ้าหน้าที่ข้อมูล (Information Specialist)
วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน

ปฏิบัติงานจัดทำบทความวิชาการหรือรายงานสภาวการณ์ข่าวสารต่างๆ วิเคราะห์สภาวะทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ การตลาดและภาคการผลิตที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สรุปรายงานหรือข้อมูลการปฏิบัติงาน เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมและปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ การพาณิชย์ การผลิต การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับทั้งในและต่างประเทศ ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงรายละเอียดการให้บริการด้านข้อมูลแก่ผู้รับบริการ จัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศงานวิเคราะห์ข้อมูล และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่าในในสาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในการทำงานวิเคราะห์ วิจัย ด้านเศรษฐศาสตร์ และ/หรือการตลาด 0-3 ปี

ความรู้ ความสามารถ ทักษะเฉพาะตำแหน่ง

 • การใช้ภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดี
 • การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word, Excel และ Power point
 • ทักษะในการคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร (เขียนและพูดสื่อความ) การนำเสนอ และสรุปประเด็นอย่างเป็นระบบ มีตรรกะในการคิด
 • ทักษะการเขียนงานวิจัยหรืองานวิชาการ

ความรู้ ความสามารถ ทักษะเฉพาะตำแหน่ง

 • การใช้ภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดี
 • การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word, Excel และ Power point
 • ทักษะการสื่อสาร (เขียนและพูดสื่อความ) การนำเสนอ (Presentation)
 • ทักษะการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในห้องแล็บวิเคราะห์
 • ความสามารถในการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมรูปถ่ายและหลักฐานการศึกษามาที่
ส่วนงานบุคคล สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
140, 140/1-3, 140/5 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 6
ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 624 (ติดต่อที่ส่วนงานบุคคล)
E-mail: tpakkanutr@git.or.th
ดาวน์โหลดใบสมัครงาน