แหล่งงาน

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(วันที่ประกาศ 11 ธันวาคม 2561)

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สังกัดกระทรวงพาณิชย์ จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยให้มีขีดความสามารถสูงในตลาดโลก มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีความกระตือรือร้นในการทำงาน ในตำแหน่งดังต่อไปนี้


รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ด้านเทคนิค

  ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ด้านเทคนิค

  แบบฟอร์มใบสมัครงาน


นักวิจัย
วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ด้านการวิจัยและพัฒนาด้านเทคนิค การตรวจสอบ วิเคราะห์ ปรับปรุงคุณภาพการออกแบบ อัญมณีและเครื่องประดับประเภทต่างๆ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ เสนอความเห็น สรุปรายงาน และปฏิบัติงานวิจัย จัดเก็บข้อมูล จัดทำสถิติประมวลผล แปรผลข้อมูล นำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์กร ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการวิจัย บริหารโครงการวิจัย รวมทั้งประสานงานติดตามความคืบหน้า ให้การสนับสนุน ให้คำแนะนำ คำปรึกษา กับคณะวิจัยและผู้เกี่ยวข้องภายใต้ทุนโครงการวิจัยและพัฒนาของสถาบัน และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

  • ปริญญาโท หรือสูงกว่า สาขาวิทยาศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการวิจัยและพัฒนาไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • มีผลงานวิจัยด้านอัญมณีและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ความรู้ ความสามารถ ทักษะเฉพาะตำแหน่ง

  • การใช้ภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน เขียนในระดับดี
  • การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word, Excel และ Power point
  • มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมรูปถ่ายและหลักฐานการศึกษามาที่
ส่วนงานบุคคล สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
140, 140/1-3, 140/5 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 6
ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 624 (ติดต่อที่ส่วนงานบุคคล)
E-mail: tpakkanutr@git.or.th
ดาวน์โหลดใบสมัครงาน