แหล่งงาน

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(วันที่ประกาศ 9 กรกฎาคม 2563)

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สังกัดกระทรวงพาณิชย์ จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยให้มีขีดความสามารถสูงในตลาดโลก มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีความกระตือรือร้นในการทำงาน ในตำแหน่งดังต่อไปนี้


อาจารย์สอนออกแบบเครื่องประดับ
วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการเป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับอัญมณีและโลหะมีค่า การออกแบบเครื่องประดับประเภทต่างๆ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นผู้ช่วยวิทยากรหรือผู้ช่วยสอน การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม สื่อการเรียนการสอน ตำราทางวิชาการ คู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงการปฏิบัติงานตามระบบมาตรฐานต่างๆในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน การจัดเก็บข้อมูล ทำสถิติ หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศงานฝึกอบรม การบริหารฐานข้อมูลนักเรียน และลูกค้าที่ใช้บริการ ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงด้านฝึกอบรมแก่ผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน ต่อผู้บังคับบัญชาและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรับผิดชอบหลัก

 • การจัดทำและควบคุมแผนงบประมาณของหน่วยงาน
 • การวางแผนจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม
 • การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆตามแผนการจัดการฝึกอบรมทั้งภายใน และนอกสถาบันฯ
 • การเขียนและปรับปรุงแก้ไขตำราหรือคู่มือการฝึกอบรม
 • วิทยากรหรือผู้ช่วยสอน
 • การจัดซื้อตัวอย่างอัญมณีและเครื่องประดับ หรือวัสดุอุปกรณ์และซอฟแวร์สำหรับสนับสนุนการอบรม
 • การบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ประกอบการฝึกอบรม
 • การประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับงานฝึกอบรมของสถาบัน
 • งานโครงการประกวดออกแบบเครื่องประดับ
 • การจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
 • การประสานงาน

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิทยาศาสตร์ อัญมณี ธรณีวิทยา วัสดุศาสตร์ การออกแบบศิลป์
 • ศิลปประยุกต์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง หรือจบประกาศนียบัตรทางด้านอัญมณีศาสตร์จากสถาบันที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ หรือ สาขาวิชาทางอื่นที่สถาบันพิจารณาเห็นว่ามีความรู้เทียบได้ในระดับเดียวกัน กับสาขาวิชาข้างต้น ซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 • ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่สถาบันกำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านจัดการฝึกอบรม การเป็นวิทยากรสอนด้านอัญมณีศาสตร์ โลหะมีค่า หรือการออกแบบเครื่องประดับและการจัดทำหลักสูตรการอบรม 1- 7 ปี

ความรู้ ความสามารถ ทักษะเฉพาะตำแหน่ง

 • การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word, Excel และ Power point
 • ทักษะการสื่อสาร (เขียนและพูดสื่อความ) การนำเสนอ (Presentation) และการบริหารจัดการ
 • มีความรู้ด้านการออกแบบเครื่องประดับเบื้องต้น หรือออกแบบเครื่องประดับด้วยมือ
 • หากมีความรู้ด้านการถ่ายภาพ และออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำ artwork สื่อต่างๆ ได้
 • มีทักษะในการจัดทำหลักสูตรอบรม
 • มีความรู้เกี่ยวกับ production line ของธุรกิจเครื่องประดับเบื้องต้น
 • การใช้ภาษาภาษาอังกฤษทั้งพูด อ่าน เขียน ในระดับดี
 • สามารถทำงานหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกัน
 • สามารถทำงานนอกเวลาได้ ทั้งวันธรรมดา และ วันเสาร์-วันอาทิตย์
 • สามารถเป็นผู้ช่วยวิทยากรสอนหลักสูตรต่างประเทศได้
 • ถ้ามีประสบการณ์ การเป็นวิทยากร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากใช้ภาษาจีนได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ
วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านวิจัยและพัฒนา เทคนิคการตรวจสอบ การวิเคราะห์ การปรับปรุงมาตรฐานอัญมณีและโลหะมีค่าประเภทต่างๆ รวมถึงการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อำนวยการ สั่งการ มอบหมาย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหาในงานตามภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบ บริหารจัดการการถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ๆที่ได้จากงานวิจัยและพัฒนา จัดทำยุทธศาสตร์งานวิจัยของสถาบัน แผนงานวิจัยประจำปี ติดตามงานและควบคุมโครงการวิจัยของสถาบัน กำกับดูแลการดำเนินงานระบบมาตรฐานต่างๆของสถาบัน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

ความรับผิดชอบหลัก

 • การกำกับนโยบายและแผนงานของหน่วยงาน กำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดผลงาน
 • การบริหารงานของหน่วยงาน ควบคุม กำกับดูแล และพัฒนากระบวนการทำงานของฝ่าย
 • การบริหารผู้ใต้บังคับบัญชา กำหนดเป้าหมายติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน พัฒนาความรู้ทักษะ
 • การจัดทำและควบคุมแผนงบประมาณของหน่วยงาน
 • การจัดทำแผนการวิจัยและพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาศตร์ และการให้ทุนวิจัย การบริหารโครงการวิจัยต่างๆ ติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยต่างๆของสถาบัน
 • ดำเนินการวิจัยและพัฒนาโครงการวิจัยด้านเทคนิคของสถาบัน
 • พัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนา เป็นผู้แทนของสถาบันฯ ในการเข้าร่วมการสัมมนาหรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลในเชิงวิชาการ และประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัย
 • วางแผน บริหารจัดการการดำเนินงานและพัฒนาระบบมาตรฐาน ISO ต่างๆ ของสถาบัน
 • จัดประชุมวิชาการนานาชาติ การเขียนบทความวิชาการและการเป็นวิทยากร

คุณสมบัติ

 • มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิทยาศาสตร์ ธรณีวิทยา อัญมณีศาสตร์ วัสดุศาสตร์ โลกศาสตร์ เคมี เคมีวิเคราะห์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง
 • ประสบการณ์ด้านงานวิจัยและพัฒนา ไม่น้อยกว่า 12 ปี กรณีมีประสบการณ์ด้านการตรวจวิเคราะห์ การวิจัย หรือการพัฒนาเชิงเทคนิคด้านอัญมณีและเครื่องประดับในห้องปฏิบัติการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งบังคับบัญชาไม่น้อยกว่า 7 ปี การบริหารหน่วยงาน บุคลากร งบประมาณ
 • ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามการเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตาม พรฎ จัดตั้งสถาบันฯ

ความรู้ ความสามารถ ทักษะเฉพาะตำแหน่ง

 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word, Excel และ Power point
 • ทักษะการคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร การนำเสนอ และการบริหารจัดการ
 • ทักษะการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในห้องแล็บวิเคราะห์
 • ความสามารถในการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน

นักวิจัย
วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) เทคนิคการตรวจสอบ วิเคราะห์ ปรับปรุงคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับประเภทต่างๆ โดยใช้เครื่องมือตรวจสอบในห้องแล็บปฏิบัติการ โดยใช้เครื่องมือตรวจสอบในห้องแล็บปฏิบัติการ จัดทำโครงการวิจัย ดำเนินการวิจัย รวมถึงการศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลคุณสมบัติของอัญมณีและโลหะมีค่าชนิดต่างๆ ประมวลผลหรือแปรผลข้อมูลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆหรือพัฒนาเทคนิคในการตรวจวิเคราะห์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ร่วมดำเนินการฝึกอบรม เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการวิจัย ให้การสนับสนุน ให้คำแนะนำ คำปรึกษา กับคณะวิจัยและผู้เกี่ยวข้องภายใต้ทุนโครงการวิจัยและพัฒนาของสถาบัน รวมถึงให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

ความรับผิดชอบหลัก

 • จัดทำแผนการวิจัยและพัฒนา วิเคราะห์ประเด็นสำคัญสำหรับจัดทำแผน
 • ดำเนินการวิจัยและพัฒนาตามแผนงาน จัดทำรายงานผลการวิจัยและพัฒนา
 • พัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนา จัดเก็บองค์ความรู้จากการวิจัยและพัฒนาอย่างเป็นระบบ
 • เผยแพร่ ต่อยอดองค์ความรู้จากการวิจัยและพัฒนา ทำบทความวิชาการ
 • ปฏิบัติงานด้านมาตรฐานการทำงานและระบบมาตรฐานต่างๆ

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิทยาศาสตร์ อัญมณี ธรณีวิทยา วัสดุศาสตร์ เคมีหรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง หรือสาขาวิชาทางอื่นที่สถาบันพิจารณาเห็นว่ามีความรู้เทียบได้ในระดับเดียวกันกับสาขาวิชาข้างต้น ซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 • ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่สถาบันกำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 • ประสบการณ์ด้านห้องปฏิบัติการ 0-3 ปี

ความรู้ ความสามารถ ทักษะเฉพาะตำแหน่ง

 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี หากมีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศอื่นๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word, Excel และ Power point
 • ทักษะการสื่อสาร (เขียนและพูดสื่อความ) การนำเสนอ (Presentation) และการบริหารจัดการ
 • ทักษะการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในห้องแล็บวิเคราะห์
 • ความสามารถในการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมรูปถ่ายและหลักฐานการศึกษามาที่
ส่วนงานบุคคล สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
140, 140/1-3, 140/5 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 6
ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 624 (ติดต่อที่ส่วนงานบุคคล)
E-mail: tpakkanutr@git.or.th
ดาวน์โหลดใบสมัครงาน