การจัดซื้อ/จัดจ้าง

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง
Workflow การจัดซื้อจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
การร้องเรียนจัดซื้อ/จัดจ้าง
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุ

การจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลางและ TOR จัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลางและ TOR จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560


ประกาศราคากลางและ TOR จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559


ประกาศราคากลางและ TOR จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558


ประกาศราคากลางและ TOR จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ปีงบประมาณ 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2556

ประกาศ เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุ
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)