การจัดซื้อ/จัดจ้าง

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
Workflow การจัดซื้อจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
การร้องเรียนจัดซื้อ/จัดจ้าง
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ
ประกาศ เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุ
2561
ประกาศ TOR จัดซื้อจัดจ้าง
2561
ประกาศราคากลาง
2560
ประกาศ TOR จัดซื้อจัดจ้าง
2560
ประกาศราคากลาง
2559
ประกาศ TOR จัดซื้อจัดจ้าง
2559
ประกาศราคากลาง
2558
ประกาศ TOR จัดซื้อจัดจ้าง
2557
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2556