การจัดซื้อ/จัดจ้าง

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง
Workflow การจัดซื้อจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
การร้องเรียนจัดซื้อ/จัดจ้าง
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ
ประกาศ เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุ
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
2561
ประกาศราคากลางและ TOR จัดซื้อจัดจ้าง
2561
ประกาศราคากลาง
2560
ประกาศ TOR จัดซื้อจัดจ้าง
2560
ประกาศราคากลาง
2559
ประกาศ TOR จัดซื้อจัดจ้าง
2559
ประกาศราคากลาง
2558
ประกาศ TOR จัดซื้อจัดจ้าง
2557
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2556