การจัดซื้อ/จัดจ้าง

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง
Workflow การจัดซื้อจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
การร้องเรียนจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ

การจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565


ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลางและ TOR จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามแบบฟอร์ม สขร.)
ปีงบประมาณ 2564
ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2561
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามแบบฟอร์ม สตง.)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2556
ประกาศ เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุ
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)