การจัดซื้อ/จัดจ้าง

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง
Workflow การจัดซื้อจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศราคากลาง (บก.06) และ TOR

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามแบบฟอร์ม สขร.)
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2564
ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2561

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ปีงบประมาณ 2564
ปีงบประมาณ 2563
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ
การร้องเรียนจัดซื้อ/จัดจ้าง