ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถาบัน

นางสาวมาลี โชคล้ำเลิศ
วัน-เดือน-ปี-เกิด
 • 21 พฤษภาคม 2500
ตำแหน่งปัจจุบัน
 • ข้าราชการบำนาญ
วุฒิการศึกษาและสาขาที่ศึกษา
 • ปริญญาตรี : เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาโท : เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน
 • พ.ศ.2558–2560 อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 • พ.ศ.2557-2558 อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
 • พ.ศ.2555-2557 ผู้ตรวจราชการกระทรวง กระทรวงพาณิชย์
 • พ.ศ.2552-2555 รองอธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
 • พ.ศ.2550-2552 ผู้อำนวยการสำนักแผนพัฒนาการส่งออก กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
 • พ.ศ.2545-2550 อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน
 • พ.ศ.2539-2545 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเวียนนา
 • พ.ศ.2537-2539 ที่ปรึกษาการพาณิชย์ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา
 • พ.ศ.2536-2537 เลขานุการเอก (ฝ่ายการพาณิชย์) สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงสิงคโปร์
 • พ.ศ.2533-2536 เลขานุการเอก (ฝ่ายการพาณิชย์) สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา
 • พ.ศ.2522-2533 เศรษฐกร 3-6 กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์
ประสบการณ์อื่นๆ
 • รองประธานคณะกรรมการยุโรป สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 • กรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB)
 • กรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
 • กรรมการสถาบันอาหาร
 • กรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
 • กรรมการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
 • วิทยากรบรรยายให้กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัยต่างๆ
รางวัลหรือทุนการศึกษา
 • ทุนรัฐบาล (กพ.) สำหรับนักบริหารระดับสูง Advanced Management Program (AMP183) : Harvard Business School, Boston, USA
 • ทุนโคลัมโบ ประเทศออสเตรเลีย Agricultural Marketing
การฝึกอบรมที่สำคัญ
 • หลักสูตรวิทยาการประกันภัย ระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 4 จัดโดยสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 17 จัดโดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 6 จัดโดยสถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง จัดโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร จัดโดยวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ