ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถาบัน

นางสาวเรวดี วีระวุฒิพล
ปี-เกิด
 • 2500
ตำแหน่งปัจจุบัน
 • ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
 • ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
 • ประธานคณะอนุกรรมการกฎหมาย สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี : นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • เนติบัณฑิตไทย : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 39
ประสบการณ์การทำงาน
 • คณะกรรมการพัฒนากฎหมายของกระทรวงพาณิชย์
 • คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายการแข่งขันทางการค้า
 • คณะกรรมการพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมการค้าภายใน
 • คณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • คณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการสายงานนิติการ
 • คณะกรรมการกฎหมายธุรกิจและกฎระเบียบ
 • คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการกำหนดสินค้าและบริการควบคุมและมาตรการกำกับดูแล
 • คณะอนุกรรมการพิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542
 • คณะอนุกรรมการแก้ไขกฎระเบียบกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
 • คณะทำงานตรวจสอบและพิจารณาดำเนินการทางกฎหมายตามมาตรการแก้ไขปัญหาน้ำตาลทราย
 • คณะทำงานปรับปรุงกฎ ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการชั่งตวงวัด
 • คณะทำงานดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการของกรมการค้าภายใน
 • คณะทำงานด้านการมอบอำนาจและปรับปรุงกฎหมาย