GEM AND JEWELRY INFORMATION CENTER ห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

โครงการซื้อด้วยความมั่นใจ (BWC)

 

 GIT Standard

 

  • ตรวจสอบอัญมณี

  อ่านต่อ

  แนะนำบริการ

  ห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณีของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและมีนักอัญมณีศาสตร์ที่มีประสบการณ์สูง นอกจากนั้น ห้องปฏิบัติการตรวจสอบฯ ยังได้รับการรับรองจากสมาพันธ์อัญมณีโลก (The World Jewellery Confederation หรือมีชี่อย่อว่า CIBJO) ให้เป็น CIBJO Registered Laboratory เมื่อเดือนพฤษภาคม 2543

 • ตรวจสอบโลหะมีค่า

  อ่านต่อ
  Add image description here.

  แนะนำบริการ

  ห้องปฏิบัติการตรวจสอบโลหะมีค่า ได้เปิดให้บริการตรวจสอบและแกะสลักเครื่องหมายรับรองคุณภาพ (Hallmarking) ทองคำ แพลทินัม เงิน และโลหะมีค่าอื่นๆ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2546 โดยใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัย ที่สุดได้แก่ Inductively Couple Plasma Optical Emission Spectroscopy (ICP-OES) และ X-Ray Fluoresence ในการตรวจสอบความบริสุทธิ์

 • Laser Engraving

  อ่านต่อ
  Add image description here.

  แนะนำบริการ

  เทคนิค การแกะสลักด้วยเลเซอร์ (Laser Engraving) เป็นเทคนิคที่สถาบันฯ ให้บริการแกะสลักข้อความตามความต้องการของลูกค้า

 • แกะสลักอัญมณี

  อ่านต่อ
  Add image description here.

  แนะนำบริการ

  บริการแกะสลักขอบเพชรและพลอยแบ่งเป็นการแกะสลักตัวหนังสือที่น้อยกว่า 14 ตัวอักษรบนเพชรหรือพลอย 1 เม็ด, การแกะสลักตัวหนังสือที่น้อยกว่า 14 ตัวอักษรบนเพชรหรือพลอยมากกว่า 10 เม็ดขึ้นไป และการแกะสลักตัวหนังสือที่มากกว่า 14 ตัวอักษรและ/หรือมีกราฟิก

 • หลักสูตรอัญมณีศาสตร์

  อ่านต่อ

  แนะนำบริการ

  หลักสูตรด้านอัญมณีศาสตร์ ประกอบด้วยหลักสูตรวุฒิบัตรธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ (GJBD), หลักสูตรการตรวจสอบและประเมินคุณภาพเพชร (DGC), หลักสูตรประกาศนียบัตรนักอัญมณีศาสตร์ (FGA) และหลักสูตรประกาศนียบัตรเพชร (HRD)

 • หลักสูตรธุรกิจทองคำ

  อ่านต่อ

  แนะนำบริการ

  หลักสูตรธุรกิจทองคำและโลหะมีค่า มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทองคำ คุณสมบัติ กระบวนการผลิต การตรวจสอบ และการพัฒนาสินค้าทองรูปพรรณให้กับผู้ประกอบการ ผู้บริโภคและผู้สนใจทั่วไป, เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการและยกระดับคุณภาพของบุคลากรในวงการอุตสาหกรรมเครื่องประดับทองของไทย

 • หลักสูตรการออกแบบ

  อ่านต่อ

  แนะนำบริการ

  ประกอบด้วยหลักสูตรนักออกแบบเครื่องประดับเชิงสร้างสรรค์ (Creative Jewelry Designer),หลักสูตรออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์ โปรแกรม JewelCAD, หลักสูตรการออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Rhinoceros และหลักสูตรเทคนิคการถ่ายภาพอัญมณีและเครื่องประดับ

 • โครงการประกวด

  อ่านต่อ

  GIT’s World Jewelry Design Awards 2019 ภายใต้ธีม "Blue by Day, Green By Evening, Red by Night” เครื่องประดับที่มีอัญมณีน้ำเงิน หรืออัญมณีสีแดง หรืออัญมณีสีเขียว เป็นองค์ประกอบหลักในการออกแบบชิ้นงาน

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : 02 634 4999
  ติดตามรายละเอียดการประกวดที่ : www.gitwjda.com

 • ฐานข้อมูลด้านการตลาด

  อ่านต่อ

  แนะนำบริการ

  ระบบฐานข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับออนไลน์เป็นเครื่องมือสำคัญชิ้นหนึ่งของศูนย์ข้อมูลที่จะช่วยในการเผยแพร่ข้อมูลเชิงลึกด้านต่างๆ ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับออกสู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพ เพื่อผู้ประกอบการไทยได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนกลยุทธ์การผลิตและการตลาดได้อย่างเหมาะสม

 • ข่าวธุรกิจ

  อ่านต่อ

  แนะนำบริการ

  ประกอบด้วยข่าวธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับด้านวัตถุดิบ, ด้านการผลิตและเทคโนโลยี, ด้านการออกแบบเครื่องประดับ, ด้านการตลาด, ด้านการส่งออกอัญมณี, ด้านการพัฒนาบุคลากร, ด้านนโยบายภาครัฐและกฏหมาย, ด้านการค้าระหว่างประเทศ, ด้านการบริหารจัดการ และด้านอื่นๆ

 • งานวิจัย

  อ่านต่อ

  แนะนำบริการ

  เน้นงานวิจัยและพัฒนาที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอัญมณีและเครื่องประดับโลก โดยมีการวางแผนการดำเนินงาน เป้าหมาย และตัวชี้วัด ร่วมกับผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาต่างๆ

 • บทความอัญมณี

  อ่านต่อ

  แนะนำบริการ

  ประกอบด้วยบทความอัญมณีและเครื่องประดับด้านเทคนิค, บทความอัญมณีและเครื่องประดับด้านการออกแบบ และบทความอัญมณีและเครื่องประดับทั่วไป

การร้องเรียนจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศราคากลาง (บก.06) และ TOR ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

GIT e-ServiceGIT Carat Application

  

 

GIT Training Movement

หลักสูตรฝึกอบรมระยะยาว

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น

หลักสูตรฝึกอบรม (ออนไลน์)

การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับเป็นส่วนหนึ่งในแผนงานของสถาบันที่มุ่งหวังจะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และกระตุ้นให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้ตระหนักถึงคุณค่าของอัญมณีและเครื่องประดับไทย อีกทั้งยังเป็นสถานที่สำหรับ การอนุรักษ์ตัวอย่างอัญมณีและเครื่องประดับไว้สำหรับอนุชนรุ่นหลังสืบต่อไป
พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง แหล่งเรียนรู้ทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับควบคู่ไปกับการได้ท่องโลกแบบเสมือนจริงผ่าน Virtual Museum ในรูปแบบ 360 องศาไปกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) คลิกเพื่อเข้าชม GIT Virtual Museum
"อีสานเดิ้น (Esan Dern) : นิทรรศการเครื่องประดับอัตลักษณ์อีสานใต้" ได้รวบรวมผลงานต้นแบบเครื่องประดับอัตลักษณ์ภาคอีสาน จากผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการพัฒนาเครื่องประดับ เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมแห่งดินแดนอีสานใต้ สามารถเข้าชมผ่าน Virtual Exhibition ในรูปแบบ 360 องศาได้แล้ว คลิกเพื่อเข้าชม GIT Virtual Exhibition (EsanDern)

GIT Information CenterGIT CONFERENCE

 

GIT’s World Jewelry Design and Faceting Awards

ดูทั้งหมด

GIT’s World Jewelry Design Awards 2021 ภายใต้ธีม "Intergeneration Jewelry : Jewlry for every generation"

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : 02 634 4999
ติดตามรายละเอียดการประกวดที่ : www.gitwjda.comWEB OPAC 2.0  สืบค้นหนังสือ/วารสาร
ห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับ

GIT Jewelry Concept Store
GIT ใช้คุกกี้ (cookies) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายการใช้คุกกี้ของ GIT