ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านหลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือก และคุณสมบัติเบื้องต้นตำแหน่งรองผู้อำนวยการด้านเทคนิค Fake Report Alert How to Identify Genuine GIT Identification Report How to Identify Genuine GIT Identification Memo GEM AND JEWELRY INFORMATION CENTER ห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

โครงการซื้อด้วยความมั่นใจ (BWC)

 

 

Success Story 20 ปี

 

 

Chanthaburi: City of Gems • ตรวจสอบอัญมณี

  อ่านต่อ

  แนะนำบริการ

  ห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณีของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและมีนักอัญมณีศาสตร์ที่มีประสบการณ์สูง นอกจากนั้น ห้องปฏิบัติการตรวจสอบฯ ยังได้รับการรับรองจากสมาพันธ์อัญมณีโลก (The World Jewellery Confederation หรือมีชี่อย่อว่า CIBJO) ให้เป็น CIBJO Registered Laboratory เมื่อเดือนพฤษภาคม 2543

 • ตรวจสอบโลหะมีค่า

  อ่านต่อ
  Add image description here.

  แนะนำบริการ

  ห้องปฏิบัติการตรวจสอบโลหะมีค่า ได้เปิดให้บริการตรวจสอบและแกะสลักเครื่องหมายรับรองคุณภาพ (Hallmarking) ทองคำ แพลทินัม เงิน และโลหะมีค่าอื่นๆ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2546 โดยใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัย ที่สุดได้แก่ Inductively Couple Plasma Optical Emission Spectroscopy (ICP-OES) และ X-Ray Fluoresence ในการตรวจสอบความบริสุทธิ์

 • ผลิตชิ้นงาน (RP)

  อ่านต่อ
  Add image description here.

  แนะนำบริการ

  บริการผลิตชิ้นงานสร้างต้นแบบเครื่องประดับ เป็นระบบที่ช่วยให้สร้างชิ้นงานต้นแบบในเวลา อันรวดเร็ว โปรแกรมที่ใช้ควบคุมการทำงานของเครื่อง RP จะรับไฟล์ข้อมูลชิ้นงานประเภท STL ที่ได้จากการแปลงโดยโปรแกรมออกแบบแบบสามมิติ แล้วจะทำการประมวลผล และแบ่งซอยข้อมูลของชิ้นงานเป็นชั้นๆ ตามค่าความหนาที่กำหนด

 • แกะสลักอัญมณี

  อ่านต่อ
  Add image description here.

  แนะนำบริการ

  บริการแกะสลักขอบเพชรและพลอยแบ่งเป็นการแกะสลักตัวหนังสือที่น้อยกว่า 14 ตัวอักษรบนเพชรหรือพลอย 1 เม็ด, การแกะสลักตัวหนังสือที่น้อยกว่า 14 ตัวอักษรบนเพชรหรือพลอยมากกว่า 10 เม็ดขึ้นไป และการแกะสลักตัวหนังสือที่มากกว่า 14 ตัวอักษรและ/หรือมีกราฟิก

 • หลักสูตรอัญมณีศาสตร์

  อ่านต่อ

  แนะนำบริการ

  หลักสูตรด้านอัญมณีศาสตร์ ประกอบด้วยหลักสูตรวุฒิบัตรธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ (GJBD), หลักสูตรการตรวจสอบและประเมินคุณภาพเพชร (DGC), หลักสูตรประกาศนียบัตรนักอัญมณีศาสตร์ (FGA) และหลักสูตรประกาศนียบัตรเพชร (HRD)

 • หลักสูตรธุรกิจทองคำ

  อ่านต่อ

  แนะนำบริการ

  หลักสูตรธุรกิจทองคำและโลหะมีค่า มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทองคำ คุณสมบัติ กระบวนการผลิต การตรวจสอบ และการพัฒนาสินค้าทองรูปพรรณให้กับผู้ประกอบการ ผู้บริโภคและผู้สนใจทั่วไป, เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการและยกระดับคุณภาพของบุคลากรในวงการอุตสาหกรรมเครื่องประดับทองของไทย

 • หลักสูตรการออกแบบ

  อ่านต่อ

  แนะนำบริการ

  ประกอบด้วยหลักสูตรออกแบบเครื่องประดับระดับพื้นฐาน, หลักสูตรออกแบบเครื่องประดับระดับกลาง, หลักสูตรออกแบบเครื่องประดับระดับสูง,หลักสูตรสร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบเครื่องประดับ, หลักสูตรออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์ โปรแกรม JewelCAD, หลักสูตรการออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Rhinoceros และหลักสูตรเทคนิคการถ่ายภาพอัญมณีและเครื่องประดับ

 • โครงการประกวด

  อ่านต่อ

  GIT’s World Jewelry Design Awards 2018 หัวข้อ The Pearl of Wisdom - Illumination from under the Surface

  การประกาศผลรอบคัดเลือกแบบวาด (Audition) GIT’s World Jewelry Design Awards 2018

 • ฐานข้อมูลด้านการตลาด

  อ่านต่อ

  แนะนำบริการ

  ระบบฐานข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับออนไลน์เป็นเครื่องมือสำคัญชิ้นหนึ่งของศูนย์ข้อมูลที่จะช่วยในการเผยแพร่ข้อมูลเชิงลึกด้านต่างๆ ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับออกสู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพ เพื่อผู้ประกอบการไทยได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนกลยุทธ์การผลิตและการตลาดได้อย่างเหมาะสม

 • ข่าวธุรกิจ

  อ่านต่อ

  แนะนำบริการ

  ประกอบด้วยข่าวธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับด้านวัตถุดิบ, ด้านการผลิตและเทคโนโลยี, ด้านการออกแบบเครื่องประดับ, ด้านการตลาด, ด้านการส่งออกอัญมณี, ด้านการพัฒนาบุคลากร, ด้านนโยบายภาครัฐและกฏหมาย, ด้านการค้าระหว่างประเทศ, ด้านการบริหารจัดการ และด้านอื่นๆ

 • งานวิจัย

  อ่านต่อ

  แนะนำบริการ

  เน้นงานวิจัยและพัฒนาที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอัญมณีและเครื่องประดับโลก โดยมีการวางแผนการดำเนินงาน เป้าหมาย และตัวชี้วัด ร่วมกับผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาต่างๆ

 • บทความอัญมณี

  อ่านต่อ

  แนะนำบริการ

  ประกอบด้วยบทความอัญมณีและเครื่องประดับด้านเทคนิค, บทความอัญมณีและเครื่องประดับด้านการออกแบบ และบทความอัญมณีและเครื่องประดับทั่วไป

GIT e-ServiceGIT e-Service Application

ดูทั้งหมด
  

 

GIT Training Movement

GIT’s World Jewelry Design and Faceting Awards

ดูทั้งหมด

GIT’s World Jewelry Design Awards 2018 หัวข้อ The Pearl of Wisdom - Illumination from under the Surface

การประกาศผลรอบคัดเลือกแบบวาด (Audition) GIT’s World Jewelry Design Awards 2018

GIT Information CenterGem and Jewelry Tourist Attraction


การร้องเรียนจัดซื้อ/จัดจ้าง
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ
ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลางและ TOR จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุ
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับเป็นส่วนหนึ่งในแผนงานของสถาบันที่มุ่งหวังจะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และกระตุ้นให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้ตระหนักถึงคุณค่าของอัญมณีและเครื่องประดับไทย อีกทั้งยังเป็นสถานที่สำหรับ การอนุรักษ์ตัวอย่างอัญมณีและเครื่องประดับไว้สำหรับอนุชนรุ่นหลังสืบต่อไปWEB OPAC 2.0  สืบค้นหนังสือ/วารสาร
ห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับ

GIT Temp Pop Up Store

ดูทั้งหมด

GIT Trade Publication

ดูทั้งหมด