GIT International Conference

First Circular
................................

Topic Submission
................................

Contact • ตรวจสอบอัญมณี

  อ่านต่อ

  แนะนำบริการ

  ห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณีของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและมีนักอัญมณีศาสตร์ที่มีประสบการณ์สูง นอกจากนั้น ห้องปฏิบัติการตรวจสอบฯ ยังได้รับการรับรองจากสมาพันธ์อัญมณีโลก (The World Jewellery Confederation หรือมีชี่อย่อว่า CIBJO) ให้เป็น CIBJO Registered Laboratory เมื่อเดือนพฤษภาคม 2543

 • ตรวจสอบโลหะมีค่า

  อ่านต่อ
  Add image description here.

  แนะนำบริการ

  ห้องปฏิบัติการตรวจสอบโลหะมีค่า ได้เปิดให้บริการตรวจสอบและแกะสลักเครื่องหมายรับรองคุณภาพ (Hallmarking) ทองคำ แพลทินัม เงิน และโลหะมีค่าอื่นๆ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2546 โดยใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัย ที่สุดได้แก่ Inductively Couple Plasma Optical Emission Spectroscopy (ICP-OES) และ X-Ray Fluoresence ในการตรวจสอบความบริสุทธิ์

 • ผลิตชิ้นงาน (RP)

  อ่านต่อ
  Add image description here.

  แนะนำบริการ

  บริการผลิตชิ้นงานสร้างต้นแบบเครื่องประดับ เป็นระบบที่ช่วยให้สร้างชิ้นงานต้นแบบในเวลา อันรวดเร็ว โปรแกรมที่ใช้ควบคุมการทำงานของเครื่อง RP จะรับไฟล์ข้อมูลชิ้นงานประเภท STL ที่ได้จากการแปลงโดยโปรแกรมออกแบบแบบสามมิติ แล้วจะทำการประมวลผล และแบ่งซอยข้อมูลของชิ้นงานเป็นชั้นๆ ตามค่าความหนาที่กำหนด

 • แกะสลักอัญมณี

  อ่านต่อ
  Add image description here.

  แนะนำบริการ

  บริการแกะสลักขอบเพชรและพลอยแบ่งเป็นการแกะสลักตัวหนังสือที่น้อยกว่า 14 ตัวอักษรบนเพชรหรือพลอย 1 เม็ด, การแกะสลักตัวหนังสือที่น้อยกว่า 14 ตัวอักษรบนเพชรหรือพลอยมากกว่า 10 เม็ดขึ้นไป และการแกะสลักตัวหนังสือที่มากกว่า 14 ตัวอักษรและ/หรือมีกราฟิก

 • หลักสูตรอัญมณีศาสตร์

  อ่านต่อ

  แนะนำบริการ

  หลักสูตรด้านอัญมณีศาสตร์ ประกอบด้วยหลักสูตรวุฒิบัตรธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ (GJBD), หลักสูตรการตรวจสอบและประเมินคุณภาพเพชร (DGC), หลักสูตรประกาศนียบัตรนักอัญมณีศาสตร์ (FGA) และหลักสูตรประกาศนียบัตรเพชร (HRD)

 • หลักสูตรธุรกิจทองคำ

  อ่านต่อ

  แนะนำบริการ

  หลักสูตรธุรกิจทองคำและโลหะมีค่า มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทองคำ คุณสมบัติ กระบวนการผลิต การตรวจสอบ และการพัฒนาสินค้าทองรูปพรรณให้กับผู้ประกอบการ ผู้บริโภคและผู้สนใจทั่วไป, เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการและยกระดับคุณภาพของบุคลากรในวงการอุตสาหกรรมเครื่องประดับทองของไทย

 • หลักสูตรการออกแบบ

  อ่านต่อ

  แนะนำบริการ

  ประกอบด้วยหลักสูตรออกแบบเครื่องประดับระดับพื้นฐาน, หลักสูตรออกแบบเครื่องประดับระดับกลาง, หลักสูตรออกแบบเครื่องประดับระดับสูง,หลักสูตรสร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบเครื่องประดับ, หลักสูตรออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์ โปรแกรม JewelCAD และหลักสูตรการออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Rhinoceros

 • โครงการประกวด

  อ่านต่อ

  โครงการประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 10 ในหัวข้อ PERFECT TEN; Playful & Luxurious Designs ผู้เข้าประกวดจะต้องนำเสนอผลงานที่มีแรงบันดาลใจมาจากความสนุกสนาน และแฝงไปด้วย ความหรูหรา เพื่อสื่อถึงการฉลองครบรอบ 10 ปี

  รายละเอียดโครงการประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 10

 • ฐานข้อมูลด้านการตลาด

  อ่านต่อ

  แนะนำบริการ

  ระบบฐานข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับออนไลน์เป็นเครื่องมือสำคัญชิ้นหนึ่งของศูนย์ข้อมูลที่จะช่วยในการเผยแพร่ข้อมูลเชิงลึกด้านต่างๆ ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับออกสู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพ เพื่อผู้ประกอบการไทยได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนกลยุทธ์การผลิตและการตลาดได้อย่างเหมาะสม

 • ข่าวธุรกิจ

  อ่านต่อ

  แนะนำบริการ

  ประกอบด้วยข่าวธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับด้านวัตถุดิบ, ด้านการผลิตและเทคโนโลยี, ด้านการออกแบบเครื่องประดับ, ด้านการตลาด, ด้านการส่งออกอัญมณี, ด้านการพัฒนาบุคลากร, ด้านนโยบายภาครัฐและกฏหมาย, ด้านการค้าระหว่างประเทศ, ด้านการบริหารจัดการ และด้านอื่นๆ

 • งานวิจัย

  อ่านต่อ

  แนะนำบริการ

  ประกอบด้วยงานวิจัยด้านวัตถุดิบและการตรวจสอบคุณภาพอัญมณี, ด้านเทคโนโลยีการผลิตและการออกแบบ และด้านการตลาด

 • บทความอัญมณี

  อ่านต่อ

  แนะนำบริการ

  ประกอบด้วยบทความอัญมณีและเครื่องประดับด้านเทคนิค, บทความอัญมณีและเครื่องประดับด้านการออกแบบ และบทความอัญมณีและเครื่องประดับทั่วไป

GIT e-ServiceGIT Training Movement

GIT World's Jewelry Design Awards

ดูทั้งหมด

โครงการประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 10 ในหัวข้อ PERFECT TEN; Playful & Luxurious Designs ผู้เข้าประกวดจะต้องนำเสนอผลงานที่มีแรงบันดาลใจมาจากความสนุกสนาน และแฝงไปด้วย ความหรูหรา เพื่อสื่อถึงการฉลองครบรอบ 10 ปี ในมุมมองต่างๆ ที่นักออกแบบได้รับแรงบันดาลใจมาใช้ประกอบในการออกแบบผลงานครั้งนี้

รายละเอียดโครงการประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 10

GIT Guide for Trade Development

ดูทั้งหมด

ตลาดค้าหยกในเมืองมัณฑะเลย์ 19 เมษายน 2559


Chanthaburi "The City of Gems" 20 มีนาคม 2559


พลิกเกมกลยุทธ์การตลาด ขยายโอกาสส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทย 3 กุมภาพันธ์ 2559


แนวโน้มเศรษฐกิจการค้าโลกปี 59 โอกาสและความท้าทายต่ออุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย 28 มกราคม 2559

การร้องเรียนจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
ประกาศ TOR จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

ในเดือนพฤษภาคม 2559 นี้ ซึ่งมีมรกตเป็นอัญมณีประจำเดือน แสดงถึงความรัก ความสมบูรณ์ การปกป้องคุ้มครอง พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ จึงได้จัดนิทรรสการพิเศษขึ้นในหัวข้อ “Green Gems : Symbol of Love & Peace” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับอัญมณีที่มีสีเขียว เช่น Emerald, Jade, Chrysoprase เป็นต้น ที่ให้อัญมณีสื่อถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และโลกของเรา

ผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการได้ฟรี และสามารถร่วมบริจาคแก่มูลนิธิได้ ณ พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ค. - 3 มิ.ย. 2559 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.30 - 17.00 น. ติดต่อสอบถามโทร. 02-634-4999 ต่อ 312

WEB OPAC 2.0  สืบค้นหนังสือ/วารสาร
ห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับ

GIT Museum Souvenir Shop

ดูทั้งหมด

GIT Library eCurrent Content

ดูทั้งหมด

GIT Library Digital Collection

ดูทั้งหมด

GIT Trade Publication

ดูทั้งหมด